Flik 8 Verksamhetsberättelser

Flik 8. Neuroförbundets förbundskongress 2021. Verksamhets- och förvaltningsberättelser för kongressperioden 2017-2020.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser för kongressperioden 2017-2020

  • a) Neuroförbundet
  • b) Stiftelsen Neurofonden 1 (endast för förbundskongressens kännedom)
  • c) Stiftelsen Anders Ulffs minne (endast för förbundskongressens kännedom)

Verksamhets- och förvaltningsberättelser för var och en av ovan angivna verksamheter finns i sin helhet att läsa på www.neuro.se under sidorna föreningsservice och om oss.

Efter genomförd föredragning frågar presidiet om kongressombuden har frågor eller yttranden med anledning av föredragningen.

Verksamhets- och förvaltningsberättelserna för b) Stiftelsen Neurofonden 1, c) Stiftelsen Anders Ulffs minne föreläggs förbundskongressen endast för kännedom.

Om inga yrkanden föreligger frågar förbundskongressens ordförande därefter om verksamhets- och förvaltningsberättelserna för åren 2017-2020 för Neuroförbundet kan läggas till handlingarna.