Flik 22 Handlingsplan

Flik 22. Neuroförbundets förbundskongress 2021. Handlingsplan 2022–2025.

Förbundsstyrelsens förslag till handlingsplan 2022–2025

Handlingsplanen för Neuro är vägledande för vilka frågor vi ska prioritera kommande kongressperiod. Handlingsplanen ska fungera som ett stöd i förbundets alla organisationsled för att förbundet ska fortsätta att ta en allt större plats i den offentliga debatten och för att vi fortsatt ska ta tillvara våra medlemmars intressen med opinion och påverkan.

Inledning

Perioden har präglats av stora förändringar såväl internt som i vår omvärld. Inte minst har Covid-19 pandemin haft stor inverkan på vår verksamhet och den kommer sannolikt att påverka oss för en lång tid framöver. Vi kan dock med glädje konstatera att vi fortsatt har ökat vår synlighet i media, och att vår röst i samhällsdebatten blir allt tydligare. Våra nätverk fortsätter att växa inom såväl vår egen sfär som inom hälso- och sjukvården, politiken och näringslivet och våra externa samarbeten är framgångsrika. Vi har under perioden fortsatt arbetet med att ta fram årliga Neurorapporter som tagits fram sedan år 2014 för att sätta neurologin på kartan.

Vi ser stora utmaningar att anta inför framtiden. Den fortsatt snabba samhällsutvecklingen och det förändrade engagemanget för den ideella sektorn ställer stora krav på oss som organisation i alla led. Tillsammans med våra medlemmar och föreningslivet vill vi fortsätta att utveckla nya och alternativa sätt att växa. Ett starkt och framgångsrikt förbund är en viktig förutsättning för att kunna möta alla de utmaningar som står framför oss inför nästa kongressperiod.
I handlingsplanen 2017–2021 lyfte vi särskilt fram två prioriterade områden som skulle få extra prioritet och tyngd under den innevarande kongressperioden.

Dessa prioriterade områden var:

  • Samordnad opinionsbildning med fokus på neurosjukvård, forskning samt rehabilitering.
  • Framtidens Neuroförbund - Föreningslivet i morgon.

Genom att bedriva en samordnad opinionsbildning har vi ökat vår synlighet ytterligare. Vi kan konstatera att Neuro med förbundsordförande Lise Lidbäck placerades på två maktlistor under kongressperioden, både MedTech Magazines maktlista och Dagens medicins vårdmaktlista.

Vi har blivit en självklar part i olika referensgrupper och rådsgrupperingar där hälso- och sjukvård, rehabilitering och forskning diskuteras.

Framtidens Neuro och Föreningslivet imorgon har också stått i fokus under denna mandatperiod.

Tre nya föreningar har hälsats välkomna varav två diagnosföreningar och en intresseförening. Ett projekt bedrivs i södra Sverige med föreningsutveckling, där bland annat ett utvecklat föreningsliv, rekrytering av unga och ökade kontakter med vården är i fokus.

Covid-19 pandemin har hållit hela samhället i sitt grepp under en stor del av mandatperioden. Detta har lett till stora insatser från förbundet, för att på olika sätt bidra till en snabb digitalisering av såväl förbundets som föreningarnas verksamhet.

Nya sätt att mötas och engagera sig har resulterat i utvecklingskonferenser där föreningslivet involverats både 2019 och 2020 i diskussioner kring förbundets fortsatta utveckling. Frågan om hur framtidens Neuro ska se ut, har resulterat i det förslag som förbundsstyrelsen lägger fram till kongressen där en organisationsöversyn föreslås.

Inför kommande kongressperiod ser vi att fokus behöver ligga på:

  • En fortsatt opinionsbildning och ett påverkansarbete med fokus på neurosjukvård, rehabilitering, hjälpmedel, forskning samt socialförsäkringsfrågor och LSS.
  • En organisationsöversyn som inkluderar medlemskap samt demokrati, där hela föreningslivet behöver involveras.
  • Fortsatt arbete med digitalisering på alla nivåer i förbundet.
  • En utvecklad råd- och stödverksamhet.

Inriktning under kommande mandatperiod

Vår inriktning är fortsatt att vara en intresseorganisation specialiserad på Neurologi. Vi vill vara en samarbetspartner och en viktig aktör i samhället som sätter neurologin på kartan. Vårt uppdrag är att arbeta för ett samhälle där människor med neurologiska diagnoser har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter som andra. Vi arbetar för att sprida kunskap i samhället om neurologi och hur det är att leva med en neurologisk diagnos/skada. Genom insamling bidrar vi till neurologisk forskning och verkar för fortsatt kunskapsutveckling. Vi fortsätter att stödja och finnas till för våra medlemmar och verkar för att tillgodose och företräda våra medlemmars intressen i allt vi gör.

Opinion och påverkan - Prioriterade frågor

Fokus Neurologi

Vi ska fortsatt verka för en större kännedom om Neurologin. Vi ska arbeta genom opinionsbildning, representation i relevanta sammanhang och vara en viktig samverkanspartner. Viktiga frågor att arbeta vidare med är exempelvis jämlik hälso- och sjukvård, tillgång till multiprofessionella team, E-hälsa, jämlik tillgång till nya behandlingsmetoder m.m.

Rehabilitering och hjälpmedel

Vi ska fortsatt arbeta för jämlik tillgång till adekvat individuellt anpassad rehabilitering efter behov. Viktiga frågor att driva är exempelvis: Individuell rehabiliteringsplan. Ökad evidens inom rehabilitering. Satsning på forskning. Rehabiliteringsteam. MAR (Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering) i hela landet. Riksdagen bör tillsätta en särskild samordnare för rehabilitering för att utreda och kartlägga behoven ute i landet.

Hjälpmedel är en viktig förutsättning för delaktighet i samhället och vi ska fortsatt verka för en nationell hjälpmedels- och rehabiliteringsgaranti och opinionsbilda med målsättningen att alla med en neurologisk diagnos som behöver hjälpmedel skall ha tillgång till dem, oavsett plånbok eller bostadsort.

Socialförsäkring och LSS

De senaste åren har inneburit stora försämringar gällande livsvillkoren för personer som lever med neurologiska diagnoser och skador. Vi ser därför ett stort behov av att säkerställa att våra medlemmar får samma levnadsvillkor som andra genom att verka för ett tryggt och pålitligt socialförsäkringssystem.

Forskning

Vi skall fortsatt arbeta för patientnära och klinisk forskning genom insamling, opinionsbildning och kunskapsspridning.

Insamling

En av förbundets viktigaste inkomstkällor är insamlade medel. Våra givare har en stor betydelse för hela förbundets ekonomi och möjliggör ett betydande stöd till Neurologisk forskning. Vi skall fortsatt prioritera denna viktiga verksamhet.

Föreningslivet

För att fortsatt kunna vara ett attraktivt förbund och för att kunna skapa en större samhörighet och samspel behövs en organisationsöversyn som inkluderar medlemskap och demokrati. De beslutade resultaten av organisationsöversynen bör sedan implementeras i förbundet under mandatperioden.

Digitalisering

Den påbörjade digitaliseringen i förbundet behöver fortsätta och den kommer att kunna skapa många nya möjligheter i framtidens arbete på alla nivåer.

Råd och stöd

Diagnosstöd, juridisk rådgivning och anhörigstöd utgör en viktig del av medlemskapet för våra medlemmar. Denna verksamhet bör därför kvarstå och utvecklas ytterligare inför framtiden. Idag kan personer med neurologiska diagnoser och deras närstående finna många andra plattformar som erbjuder olika typer av stöd och hjälp som inte kräver en medlemsavgift. Genom att vårt förbund erbjuder riktigt bra tjänster inom dessa områden ser vi en ökad möjlighet till medlemsvärvning och även egen kompetensutveckling.

Avslutning

Vi har en omfattande agenda framför oss under kommande kongressperiod. Den snabba samhällsförändringen ställer stora krav på såväl omställningsförmåga, förändringsvilja som flexibilitet. För att vi ska ha möjlighet att driva det arbete som handlingsplanen tar upp så behövs ett engagemang i alla led från såväl förtroendevalda som tjänstemän. Vi vet att vi är starka tillsammans.

Neuro ger alla med neurologisk diagnos en röst - ju fler vi är desto starkare är rösten!

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen föreslår förbundskongressen besluta

  • Att fastställa den presenterade handlingsplanen för åren 2022–2025.
  • Att uppdra åt förbundsstyrelsen att förverkliga handlingsplanen.
  • Att alla led inom förbundet verkar i enlighet med den presenterade handlingsplanen.