Flik 19 Demokrati

Flik 19. Neuroförbundets förbundskongress 2021. Förbundsstyrelsens förslag – Intresseprogram.

Förbundsstyrelsens förslag – Demokrati

Bakgrund

Våren 2019 påbörjade förbundsstyrelsen tillsammans med förbundskansliet ett framtidsarbete under en gemensam inriktningskonferens. Tre avgörande frågor inför förbundets framtid kunde urskiljas som senare resonerade om med föreningslivet under Utvecklingskonferenser hösten 2019:

 • Medlemsinflytande och demokrati
 • Föreningslivet
 • Framtida finansiering av verksamheten

Ur dessa konferenser kunde fyra frågor ut utkristalliseras som sedan bereddes av arbetsgrupper bestående av representanter från förbundsstyrelsen, förbundskansliet och föreningslivet där föreningar fick möjlighet att nominera representanter till referensgrupper.

 • Demokrati
 • Etiskt program
 • Idéprogram
 • Organisation

Som underlag till Demokrati, Idéprogram och Organisation hade vi dels all input som deltagarna gav oss under utvecklingskonferenserna hösten 2019 men även en del underlag från arbetet som gjordes inför kongressen 2017. Även resultaten av medlemsenkäten 2020 fanns med som underlag till detta arbete.

Som underlag till Etiska programmet hade vi det etiska program som antogs av kongressen 1997 samt förtydligandet avseende dödshjälp från 2015.

På förbundsstyrelsens sammanträde 2020 fastställdes förslag inom respektive frågeställning och dessa diskuterades sedan på de digitala utvecklingskonferenser som genomfördes i hösten 2020.

Förbundsstyrelsen fastställde slutligen på sitt sammanträde i januari 2021 lydelsen i de förslag som behandlas på förbundskongressen.

De frågeställningar som slutligen läggs fram till förbundskongressen och även behandlas i påverkanstorg är:

 • Flik 17 Organisationsöversyn inklusive medlemskap
 • Flik 18 Intresseprogram
 • Flik 19 Demokrati
 • Flik 20 Etiskt program

Demokrati

Förbundsstyrelsens förslag i kort och konkret sammanfattning:

Förbundsstyrelsen har utrett och tillsammans med föreningslivet vid utvecklingskonferenser diskuterat ett antal frågeställningar avseende förbundets demokrati:

 • Hur utser vi ombud
 • Hur ofta ska kongress arrangeras
 • Förbundsstyrelsens storlek
 • Mandatperiod för och hur väljs förbundsstyrelsen

Ur dessa resonemang utkristalliserades ett antal förslag:

Föreningslivet väljer sina ombud och högsta antalet ombud är 108. Ombud väljs året före kongressen och ges möjlighet till såväl fysiska som digitala mötesformer.

Förbundets kongress hålls vart tredje år alternativt fjärde år, kongressen genomförs på en alternativt två dagar.

Förbundets styrelse består av nio ledamöter inklusive ordförande, alla är ordinarie ledamöter.

Mandatperioden är tre år, alternativt fyra år och det ska utarbetas en uppdragsbeskrivning om ordförandens och ledamöternas premisser för att kunna fullgöra sina uppdrag, se nedan.

Organisationsöversynen

I samband med att föreslagen organisationsöversyn görs, där även medlemskap ska ses över så bör också förbundets demokrati ses över så att de demokratiska processerna följer organisationen. Förbundsstyrelsen ser därför ett behov av att inte göra alltför stora förändringar i demokratin vid årets kongress, utan hänskjuta till Organisationsöversynen att även föreslå hur demokratin ska se framöver.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundskongressen att besluta

 • Att förbundets styrelse består av nio ledamöter inklusive ordförande.
 • Att alla är ordinarie ledamöter.
 • Att demokratifrågorna läggs in i den föreslagna Organisationsöversynen.
 • Att ett medskick görs till organisationsöversynen att kongress bör hållas var fjärde år men tätare "förbundsråd" hålls däremellan.
 • Att organisationsöversynen även ser över var mandat för att fatta olika beslut finns.
 • Att ett medskick görs till organisationsutredningen om att se över antalet ombud.
 • Att ombud väljs året före kongressen och ges möjlighet till olika mötesformer.