Flik 16 Medlemsavgifter

Flik 16. Neuroförbundets förbundskongress 2021. Förslag om medlemsavgifter.

Medlemsavgifter

Föredragande i förbundsstyrelsen: Lise Lidbäck, Peder Vesterberg

inför kongressen 2009 förelåg olika medlemsavgifter för olika föreningar. Medlemsavgiften beslutades sedan på kongressen 2013 att bli enhetlig och där förbundet skulle få 200 kronor per huvudmedlem och 100 kronor per anhörigmedlem. Detta justerades på kongressen 2017 till en enhetlig medlemsavgift på 360 kronor varav förbundet får 192 kronor respektive anhörigavgift på 180 kronor varav förbundet får 96 kronor, dvs en sänkning av det belopp som går till riksförbundet. Om medlemsavgiften skulle ha stigit i takt med prisindex, skulle medlemsavgiften idag ligga på ca 585 kronor respektive ca 292 kronor. Det innebär att riksförbundets del under de senaste 12 åren minskat med mellan 12-20 % medan kostnader för lokaler, löner och material kan antas ha stigit med ca 3 % årligen, dvs ca 42 % totalt.

De senaste 4 åren har präglats av en kostnadsöversyn, där rationaliseringar har gjorts vad det gäller lokalutnyttjande och därmed medföljande kostnader. Samtliga avtal har setts över och omförhandlats och även personalnedskärningar har gjorts.

Dessa åtgärder har gjorts utan att omfattning på verksamhet, kvalitet eller service har påverkats. I dagsläget finns inte längre några rationaliseringar eller besparingar kvar att göra, utan att minska på verksamhet.

Samtidigt känner förbundet väl till sina medlemmars förutsättningar, där varje krona räknas för individen. Det är därför viktigt att frågor kring medlemsavgifterna hanteras med eftertanke, för att på så sätt bidra till mesta möjliga nytta för förbundets verksamhet på både kort och lång sikt.

Sammantaget gör det att en översyn av medlemsavgifterna behövs. Samtidigt läggs ett förslag fram till kongressen 2021 att en organisationsöversyn bör göras.

Då en sådan översyn även behöver titta på olika former av medlemskap, finansieringsalternativ för olika organisationsstrukturer behöver även medlemsavgifter ses över vid detta tillfälle. Om så inte görs, riskerar förbundet att ha motverkande strukturer där medlemsavgiften inte tar hänsyn till organisationen och vice versa.

Styrelsen föreslår därför att medlemsavgiften i nuläget behålls oförändrat, det vill säga 360 kr för medlem och 180 kronor för anhörigmedlem. Det motsvarar 30 kronor respektive 15 kronor per månad. Av dessa medel tillfaller oförändrat 192 kronor respektive 96 kronor riksförbundet och 168 kronor respektive 84 kronor medlemmens förening.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundskongressen besluta

  • Att frågan kring framtida medlemsavgift inkluderas i den organisationsöversyn som ligger för beslut på kongressen 2021.
  • Att medlemsavgiften fram till dess är oförändrad.