Flik 20 Etiskt program

Flik 20. Neuroförbundets förbundskongress 2021. Förbundsstyrelsens förslag – Etiskt program.

Förbundsstyrelsens förslag – Etiskt program

Bakgrund

Våren 2019 påbörjade förbundsstyrelsen tillsammans med förbundskansliet ett framtidsarbete under en gemensam inriktningskonferens. Tre avgörande frågor inför förbundets framtid kunde urskiljas som senare resonerade om med föreningslivet under Utvecklingskonferenser hösten 2019:

 • Medlemsinflytande och demokrati
 • Föreningslivet
 • Framtida finansiering av verksamheten

Ur dessa konferenser kunde fyra frågor ut utkristalliseras som sedan bereddes av arbetsgrupper bestående av representanter från förbundsstyrelsen, förbundskansliet och föreningslivet där föreningar fick möjlighet att nominera representanter till referensgrupper.

 • Demokrati
 • Etiskt program
 • Idéprogram
 • Organisation

Som underlag till Demokrati, Idéprogram och Organisation hade vi dels all input som deltagarna gav oss under utvecklingskonferenserna hösten 2019 men även en del underlag från arbetet som gjordes inför kongressen 2017. Även resultaten av medlemsenkäten 2020 fanns med som underlag till detta arbete.

Som underlag till Etiska programmet hade vi det etiska program som antogs av kongressen 1997 samt förtydligandet avseende dödshjälp från 2015.

På förbundsstyrelsens sammanträde 2020 fastställdes förslag inom respektive frågeställning och dessa diskuterades sedan på de digitala utvecklingskonferenser som genomfördes i hösten 2020.

Förbundsstyrelsen fastställde slutligen på sitt sammanträde i januari 2021 lydelsen i de förslag som behandlas på förbundskongressen.

De frågeställningar som slutligen läggs fram till förbundskongressen och även behandlas i påverkanstorg är:

 • Flik 17 Organisationsöversyn inklusive medlemskap
 • Flik 18 Intresseprogram
 • Flik 19 Demokrati
 • Flik 20 Etiskt program

Etiskt program - Etik och värderingar

Neuros etiska program från 1997 behöver en uppdatering, tillsammans med det ställningstagande om dödshjälp som antogs 2015. En arbetsgrupp sammansatt av styrelserepresentanter och kanslipersonal har utifrån de dokumenten gjort en bearbetning som behandlats av föreningslivet i samband med två digitala utvecklingskonferenser hösten 2020.

Innehållet i det etiska programmet tar avstamp i Neuros värderingar. Alla våra handlingar styrs sist och slutligen av våra värderingar, särskilt synen på människan och människans värde samt uppfattningen om vad ett gott liv innebär.

Här är huvudpunkterna:

 • Människosyn
 • Livet har ett värde i sig
 • Etik och samhälle
 • Människovärde och ekonomi
 • Rätten till en värdig död – om rätt att få dö
 • Rätt att bestämma
 • Forskning och människosyn

Delar som behandlas i det etiska programmet är den humanistiska människosynen på människan som fri, ansvarigskapande och social där varje människa har ett unikt värde och en respekt för varje människas integritet. Programmet lyfter också frågan om etiska frågor i samhället och inom ekonomi och forskning.

Utvecklingskonferenserna ställde sig positiva till att det etiska programmet görs tillgängligt i två versioner; en längre och en kortare version.

Några delar finns inte med i kortversionen:

 • Det goda livet
 • Forskningen

Förbundsstyrelsen föreslår förbundskongressen att besluta

 • Att det etiska programmet består av en lång och en kort version.
 • Att föreslagna långa och korta version (Etik och värderingar) fastställs.