Flik 25 Rapporter

Flik 25. Neuroförbundets förbundskongress 2021. Rapport intresse- och diagnosföreningar.

Rapport intresse- och diagnosföreningar

Bakgrund

Inför förbundskongressen 2017 presenterade en arbetsgrupp, tillsatt av förbundsstyrelsen, flera förslag med syfte att stärka föreningslivet inför framtiden. Utifrån förslagen beslutade kongressen att justera organisationens stadgar för att möjliggöra bildande av intresse- och diagnosföreningar. Kongressen beslutade även att denna förändring och utfall skulle utvärderas och rapporteras vid kongressen 2021.

Genomförande

Under kongressperioden har en intresseförening och två diagnosföreningar bildats. Först ut var Neuro Rehab C-län 2018 och därefter bildades Neuro Ung Med MS också 2018 samt Neuro Narkolepsi under 2019.

Rehab C-län har haft en tydlig inriktning på rehabiliteringsfrågor i Uppsala län och har även ingått i Neuro Uppsala länsförbund. De medlemmar som finns i föreningen kommer i många fall från det befintliga föreningslivet och där flera dessa har valt att ha dubbelt medlemskap.

De två övriga nya föreningarna, Neuro Ung Med MS och Neuro Narkolepsi, har verkat som riksförening med inriktning på diagnos. Dessa föreningar har sitt ursprung från grupper i sociala medier, men där ett behov av att utvecklas till en mer demokratisk förening uppstod. De flesta av dessa föreningars medlemmar är nya och inte sedan tidigare medlemmar i någon av våra geografiska föreningar.

Antal medlemmar var vid årsskiftet 2020-2021 var följande: Neuro Rehab C-län 32 medlemmar, Neuro Narkolepsi 33 medlemmar samt Neuro Ung Med MS 11 medlemmar.

Ytterligare några grupperingar och befintliga föreningar har genom åren närmat sig Neuro med förfrågan om möjlighet till uppstartande av föreningen inom vår organisation, men dessa har inte fullföljt sina tankar.

Slutsatser

Inför beslutet vid kongressen 2017 fanns en viss oro från vårt befintliga föreningsliv att nya föreningar skulle locka över deras medlemmar och på så sätt försvåra framtida existens. Så här i efterhand kan förbundsstyrelsen konstatera att denna oro inte har besannats.

Förbundsstyrelsen ser svårighet med att vår organisationsstruktur i flera fall är föråldrad och inte anpassad för nya former av grupper, nätverk och föreningar.

Exempelvis har nya föreningar utryckt en trögrörlighet inom Neuro vilket inneburit att ett modernare sätt till engagemang inte alltid har gått att bedriva smärtfritt.

Föreningsekonomi har också lyfts fram som ett problemområde. De föreningar som verkar som en riksförening upplever svårigheter med att få ekonomiskt stöd.

Dessa föreningar har inte möjlighet att ansöka om kommunalt- eller regionbidrag utan tvingas ställa sin förhoppning till exempelvis medlemsavgifter, fondbidrag och sponsring.

Förbundsstyrelsen ser att de justeringar av stadgar som gjordes vid förra kongressen och som möjliggjort bildande av nya föreningar inte är tillräckligt för att Neuro skall utvecklas till den moderna organisation vi önskar. Man är införstådd med att ett större arbete bör göras för att Neuro inte skall avstanna i sin utveckling och har därför föreslagit förbundskongressen att besluta om en organisationsöversyn.

Förbundsstyrelsen har även sedan januari 2020 drivit ett försöksprojekt med föreningsutvecklare i södra Sverige där föreningar och länsförbund i de sex sydligaste länen givits möjlighet att ingå. Genom att följa och kontinuerligt utvärdera arbetet i projektet har förbundsstyrelsens syn på behovet av en organisationsöversyn än mer förstärkts.