Kongress

Förbundskongressen är Neuroförbundets högsta beslutande organ och utgörs av ombud från föreningarna. På kongressen behandlas bland annat motioner, förbundsstyrelsens olika förslag, medlemsavgiftens storlek och val av förbundsstyrelse.

Hur ofta är det förbundskongress?

Ordinarie förbundskongress hålls vart fjärde år, någon gång mellan juni-oktober, på tid och plats som förbundsstyrelsen bestämmer.

Vilka får delta på en förbundskongress?

Deltagarna på förbundskongressen utgörs av ombud från föreningarna. Alla föreningar har rätt till minst ett ombud vid kongressen. Föreningarna utser sina ombud vid sina årsmöten. Det totala antalet ombud är högst 108 och antalet föreningar är för närvarande 75.

Föreningar och länsförbund kan också anmäla observatörer som följer förhandlingarna men de har ej yttrande- eller rösträtt.

Förberedelser inför en kongress

Motioner

Motioner till förbundskongressen kan skickas in av en förening eller en enskild medlem – för de som kommer från enskilda medlemmar kan den förening som motionären tillhör eventuellt göra ett yttrande som tillägg. Länsförbund kan stödja en motion men har inte egen motionsrätt.

En motion ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 1 april under kongressåret för att kunna behandlas på förbundskongressen.

Kallelser och underlag

Alla utsedda ombud ska få skriftlig kallelse till ordinarie kongress senast 30 dagar före kongressen. De ska samtidigt få tillgång till förbundsstyrelsens förslag till föredragningslista och inlämnade motioner med förbundsstyrelsens yttrande över dessa.

Kompletta kongresshandlingar inklusive verksamhetsberättelser, årsredovisningar och revisionsberättelser ska publiceras på förbundets hemsida och finnas tillgängliga för utskrift senast 30 dagar före kongressen.

Rösträtt vid förbundskongressen

Alla föreningar som är anslutna till förbundet och som betalat medlemsavgift för året närmast kongressåret har rätt att utse ett ombud till förbundskongressen. Resterande ombudsplatser fördelas av förbundsstyrelsen i förhållande till antalet medlemmar i föreningarna. Varje ombud äger en röst. Alla utsedda ombud ska med namn finnas med i respektive förenings protokoll.

Förbundsstyrelsens ledamöter har yttrande- och förslagsrätt vid förbundskongressen.

Extra förbundskongress

Extra förbundskongress kan hållas när förbundsstyrelsen anser att det är nödvändigt eller inom 30 dagar efter att minst en tredjedel av antalet föreningar påkallat behovet av en extra kongress.

Skriftlig kallelse till en extra förbundskongress ska skickas ut minst 14 dagar före kongressen och ska innehålla uppgift om vad som ska behandlas vid kongressen. En extra förbundskongress kan endast besluta i det ärende som angivits i kallelsen.

Stöd oss

Din gåva gör att vi kan fortsätta kämpa för ett samhälle där alla har samma möjligheter och rättigheter.

Ge en gåva idag!