Flik 12 Arvoden för förtroendevalda - förslag

Flik 12. Förslag till arvoden för förtroendevalda. Valberedningen avger härmed ett förslag till arvoden och regler för förtroendevalda att gälla från och med förbundskongressen 2021. Beräkningsmodellen bör vara administrativt enkel att hantera.

2017 års kongress beslutade att arvodena inom lön och pensionsområdet skulle knytas till inkomstbasbeloppet (IBB), vilket är 68 200 kronor 2021 och därmed följa löneutvecklingen i samhället.

Valberedningen vidhåller att det är ett bra system och föreslår därför följande:

Valberedningen föreslår förbundskongressen besluta

 • att till förbundsordförande ska Neuro, utöver månatlig ersättning på 55 % av IBB (= 37 510 kronor år 2021), inbetala premie för ålderspension till Folksam motsvarande KTP1. Aktuell premienivå i KTP1 är 4,5 % av lönedel upp till 7,5 IBB och 30 % över 7,5 IBB. Premien erläggs månadsvis. Förbundet garanterar inga pensions- eller försäkringsförmåner. Nivåerna är helt beroende av de försäkringsval som förbundsordförande själv gör. Arvodet baseras på en tjänstgöringsgrad motsvarande 60 % av en heltidsanställning. Tjänstgöringstiden förlägges efter arbetsuppgifternas behov.

 • att årsarvoden ska utgå till
  • kassaförvaltare med 20 % av IBB (= 13 640 kronor år 2021)
  • vice ordförande med 20 % av IBB (= 13 640 kronor år 2021)

 • att förbundet skall utge
  • ett mötesarvode per sammanträdesdag på 1,5 % av IBB (= 1023 kronor 2021) om förrättningen varar mer än 4 timmar inklusive restid
  • ett mötesarvode per sammanträdesdag med 0,75 % av IBB (= 512 kronor 2021) om förrättningen varar högst 4 timmar inklusive restid
  att tilläggsarvode på max 4 % av IBB (= 2512 kronor 2021) kronor per dag kan utgå till den som så begär. Begäran om ersättning ska styrkas med intyg eller lönespecifikation från löngivare om tid och bruttolöneavdrag.
 • att mötesarvode, tilläggsarvode och kostnadsersättning skall kunna utgå till arbetsgrupper, rättsombud och diagnosstödjare m.fl. enligt beslut av förbundsstyrelsen och skall rekvireras i efterhand enligt redovisade kostnader.
 • att mötesarvode och tilläggsarvode skall utgå för sammanträden i förbundet till av kongressen valda eller av förbundsstyrelsen utsedda ledamöter och suppleanter.
 • att mötesarvode och tilläggsarvode skall utgå till den som av förbundsstyrelsen utsetts att representera förbundet i utomstående organ, om inte ersättning utgår från annan.
 • att reseersättning skall utgå för billigaste färdsätt såvida inte särskilda skäl föreligger.
 • att traktamentsersättningar skall utgå enligt de för varje år av Skatteverket fastställda normalbeloppen.
 • att om någon som representerar förbundet utses eller nomineras av annan organisation till något uppdrag, är denna organisation ansvarig för arvodering, inte Neuro.
 • att i de fall ledamot som omfattas av förbundets arvodesregler medverkar tillsammans med utomstående som sakkunnig och därför begär expertarvode får frågan prövas från fall till fall av presidiet.
 • att beslutet avseende arvoden avser hela kongressperioden och förändringar i kronor endast uppkommer till följd av förändringar i inkomstbasbeloppet.

I detta förslag har medverkat valberedningens ledamöter, Alexandra Fransson, Bengt Olsson, Mari Johansson, Marie Bager och Kristina Törnblom.

Malmö 2021-06-15
Bengt Olsson
Sammankallande i valberedningen