Målning, Gamla stan sedd från Slussen. Illustration.

Välkommen till Neuro Stockholm

Ändamål
Föreningen är ansluten till och delaktig i en riksomfattande intresseorganisation och har som ändamål att i samverkan med riksförbundet, och i förekommande fall länsförbund, verka för att personer med neurologisk diagnos skall få sina behov och rättigheter tillgodosedda och ges förbättrade levnadsvillkor. Neuroförbundets verksamhet bygger på de värderingar som kännetecknar en demokratisk rättsstat, såsom de kommit till uttryck i svensk grundlag, FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna samt den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Bemanning av kansliet
Det är alltid bemannat när det hålls en aktivitet i lokalerna, i övrigt varierar det om personalen jobbar utanför eller på kansliet. Bästa sättet att kontakta oss är vi mejl, eftersom vi kan ha svårt att svara i telefon när vi sitter i möten eller befinner oss på annan plats. Neuro Stockholm är lokalförening för Stockholms stad och för kommuner i länet som inte har egna lokalföreningar. 

Aktiviteter
Kommande aktiviteter hittar du längre ner på sidan eller under rubriken kalender i högerspalten. Datum kan komma att ändras det kan tyvärr även bli så att visa aktiviteter måste ställas in.    

Kontakta Neuro Stockholm
Kansli: stockholm@neuro.se
Styrelsens ordförande, Kerstin Kjellin: kerstin.kjellin@neuro.se 

Innehållsansvarig: Tomas Rodriguez Hedling