Flik 24 Stadgeändringar stiftelser

Flik 24. Neuroförbundets förbundskongress 2021. Separering av stiftelser från Neuroförbundet och dess styrelse samt påföljande förslag till stadgeändringar.

Separering av stiftelser från Neuroförbundet och dess styrelse samt påföljande förslag till stadgeändringar

I enlighet med stiftelserna Anders Ulffs minnes och Neurofonden 1s stadgar, så ska deras styrelse utgöras av Neuroförbundets styrelse. Det har genom åren riskerat att leda till en sammanblandning av de olika juridiska enheterna. Det har också på senare år blivit allt tydligare att det försätter styrelsen i situationer där svåra avvägningar behöver göras, då de olika juridiska enheterna och deras ändamål har haft motstridiga intressen.

Trots att förfarande med gode man tillämpas, kan ändå inte dessa situationer helt undvikas. I vissa fall tvingas styrelseledamöterna att sitta på ”dubbla stolar” som står i strid med varandra eller som försätter styrelseledamöterna i risk för jävsituationer.

Länsstyrelsen säger följande om att ändra i stiftelseförordnandet:
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/bo-och-leva/om-pengar/stiftelser/forvalta-stiftelse.html

Nedan följer ett utdrag ur den texten:

Ibland kan en stiftelse behöva ändra föreskrifter i stiftelseförordnandet. Hur en ändring genomförs och vilka regler som gäller beror dels på vad för slags föreskrift som ska ändras, dels på om stiftelsen har ett giltigt så kallat ändringsförbehåll.

Ett ändringsförbehåll är en föreskrift som reglerar styrelsens, förvaltarens eller någon annans rätt att ändra föreskrifter i stiftelseförordnandet.

Ändringar av en föreskrift som berör stiftelsens ändamål kräver alltid tillstånd av Kammarkollegiet. (Är inte aktuellt i detta förslag)

Det är inte möjligt att göra tillägg till ett stiftelseförordnande. Det måste vara fråga om ändring, upphävande eller att i ett särskilt fall få åsidosätta befintliga föreskrifter i ett stiftelseförordnande.

Stiftelser utan ändringsförbehåll (Gäller inte dessa stiftelser)

Stiftelser med ändringsförbehåll

Ett ändringsförbehåll är en föreskrift som anger att styrelsen, förvaltaren eller någon annan har rätt att ändra föreskrifter i stiftelseförordnandet.

Hur en ändring av föreskrifter i ett stiftelseförordnande för en stiftelse som har ett ändringsförbehåll ska hanteras beror på om stiftelsen har bildats före eller efter 1996 då stiftelselagen trädde i kraft.

Stiftelser bildade före 1996 (Gäller för stiftelsen Neurofonden 1)

Ett ändringsförbehåll för en stiftelse som är bildad före 1996, en så kallad äldre stiftelse, är giltigt även om det är generellt utformat. Det innebär att stiftelsens föreskrifter, förutom ändamålet, får ändras av styrelsen eller förvaltaren.

Ändamålet eller en föreskrift som direkt eller indirekt påverkar stiftelsens ändamål eller förutsättningar för att fullfölja ändamålet får däremot inte ändras utan att Kammarkollegiet gett tillstånd till ändringen. Sådana ändamålsföreskrifter är till exempel föreskrifter som reglerar att endast avkastningen får användas till ändamålet eller att en viss del av avkastningen ska läggas till kapitalet.

När styrelsen eller förvaltaren fattat beslut om ändring av föreskrifterna i stiftelse-förordnandet ska ändringen anmälas till Länsstyrelsen. Bifoga en kopia på beslutsprotokollet. Om ändringsförbehållet föreskriver att ändringarna dessutom ska godkännas av en eller flera fysiska eller juridiska personer ska det följas. Om någon eller några av dessa personer har avlidit eller upphört kan stiftelsen inte längre göra några ändringar med stöd av ändringsförbehållet. Då gäller samma regler för ändring som för stiftelser utan ändringsförbehåll.

Länsstyrelsen prövar ansökan om ändring och meddelar stiftelsen skriftligt om ändringen kan godtas eller inte.

Stiftelser bildade 1996 eller senare (Gäller för stiftelsen Anders Ulffs minne)

Stiftelselagen trädde i kraft 1996 och reglerar frågan om hur ett ändringsförbehåll ska vara utformat.

För giltighet krävs det att stiftaren uttryckligen i stiftelseförordnandet har föreskrivit att styrelsen eller förvaltaren utan tillstånd av myndighet får ändra, upphäva eller åsidosätta särskilt angivna föreskrifter i stiftelseförordnande som berör andra frågor än stiftelsens ändamål.

Ändring av stiftelsens ändamål kräver alltid Kammarkollegiets tillstånd. För ändring av övriga föreskrifter krävs det att styrelsen eller förvaltaren fattar beslut om ändring och underrättar Länsstyrelsen om det. Bifoga kopia på beslutsprotokoll till underrättelsen. Styrelsens eller förvaltarens beslut om ändring gäller från och med den dag då tre månader förflutit sedan underrättelsen kom in till Länsstyrelsen. Detta förutsätter att ändringsförbehållet är giltigt.

När Länsstyrelsen fått underrättelse om ändringen prövar Länsstyrelsen om stiftelseförordnandets ändringsföreskrift är giltig. Är ändringsföreskriften inte giltig ska samma regler som gäller för stiftelser utan ändringsförbehåll tillämpas.

Länsstyrelsen prövar även om ändringen strider mot någon bestämmelse i stiftelselagen. Om ändringen strider mot stiftelselagen kan Länsstyrelsen fatta beslut om att förbjuda styrelsen eller förvaltaren att tillämpa beslutet.

Länsstyrelsen meddelar stiftelsen sitt beslut skriftligt.

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen föreslår förbundskongressen

Föredragande i förbundsstyrelsen: Lise Lidbäck, Johanna Andersson

  • Att ändra förvaltningen av de två stiftelserna genom att skilja förbundets styrelse från stiftelsernas styrelse, dvs stiftelserna får egna styrelser fristående från Neuroförbundet.
  • Att ändringen träder ikraft från och med föreslagen extrakongress 2022.
  • Att Stiftelsen Neurofonden 1s stadgar ändras i enlighet med presenterat förslag.
  • Att Stiftelsen Anders Ulffs Minnes stadgar ändras i enlighet med presenterat förslag.
  • Att beslutet är omedelbart justerat.