Flik 23 Stadgeändringar

Flik 23. Neuroförbundets förbundskongress 2021. Förslag till stadgeändringar.

Förslag till stadgeändringar

Förbundsstyrelsen lämnar förslag till stadgeändringar. Ändringar föreslås i såväl stadgar för Neuroförbundet – flik 23 a), stadgar för länsförbund – flik 23 b) samt stadgar för lokalförening – flik 23 c).

Några av de föreslagna ändringarna är konsekvenser av de föreslagna kongress-frågorna som förbundsstyrelsen lämnat till kongressen att besluta om, bland annat flik 19 (Demokrati) och flik 24 (Revidering av stadgar för förvaltade stiftelser).

Andra ändringar är konsekvenser från lagda motioner som förbundsstyrelsen har föreslagit bifall för och ytterligare andra ändringar har uppkommit utifrån ändrade förutsättningar som framkommit under senaste mandatperioden.

Den tidigare texten är överstruken och förslaget till ny text framgår i rött.

Förslag till reviderad Arbetsordning för Valberedningen


Ett förslag till reviderad Arbetsordning för Valberedningen lämnas av valberedningen, vilka har till uppgift att utvärdera och föreslå ändringar av arbetsordningen.

I dokumentet 23 d) framgår med röd text de ändringar som föreslås.