Flik 17 Organisationsöversyn

Flik 17. Neuroförbundets förbundskongress 2021. Förbundsstyrelsens förslag – Organisationsöversyn inklusive medlemskap och demokrati.

Förbundsstyrelsens förslag – Förslag om organisationsöversyn inklusive medlemskap och demokrati

Bakgrund

Våren 2019 påbörjade förbundsstyrelsen tillsammans med förbundskansliet ett framtidsarbete under en gemensam inriktningskonferens. Tre avgörande frågor inför förbundets framtid kunde urskiljas som senare resonerade om med föreningslivet under Utvecklingskonferenser hösten 2019:

 • Medlemsinflytande och demokrati
 • Föreningslivet
 • Framtida finansiering av verksamheten

Ur dessa konferenser kunde fyra frågor ut utkristalliseras som sedan bereddes av arbetsgrupper bestående av representanter från förbundsstyrelsen, förbundskansliet och föreningslivet där föreningar fick möjlighet att nominera representanter till referensgrupper.

 • Demokrati
 • Etiskt program
 • Idéprogram
 • Organisation

Som underlag till Demokrati, Idéprogram och Organisation hade vi dels all input som deltagarna gav oss under utvecklingskonferenserna hösten 2019 men även en del underlag från arbetet som gjordes inför kongressen 2017. Även resultaten av medlemsenkäten 2020 fanns med som underlag till detta arbete.

Som underlag till Etiska programmet hade vi det etiska program som antogs av kongressen 1997 samt förtydligandet avseende dödshjälp från 2015.

På förbundsstyrelsens sammanträde 2020 fastställdes förslag inom respektive frågeställning och dessa diskuterades sedan på de digitala utvecklingskonferenser som genomfördes i hösten 2020.

Förbundsstyrelsen fastställde slutligen på sitt sammanträde i januari 2021 lydelsen i de förslag som behandlas på förbundskongressen.

De frågeställningar som slutligen läggs fram till förbundskongressen och även behandlas i påverkanstorg är:

 • Flik 17 Organisationsöversyn inklusive medlemskap
 • Flik 18 Intresseprogram
 • Flik 19 Demokrati
 • Flik 20 Etiskt program

Organisationsöversyn inklusive medlemskap och demokrati

Förbundsstyrelsens förslag


Beslutet om organisationsöversyn och extra kongress togs på ordinarie kongress 1991. Den nuvarande organisationen beslutades om vid extra förbundskongress januari 1993 utifrån då gällande struktur i samhället och förbundets roll. Under åren har en utveckling skett där bland annat folkrörelsen har fått en annan roll i samhället och i människors medvetande. Sociala medier har utvecklats och tillgång till information har förändrats och underlättats. Människor engagerar sig idag på ett annat sätt än för tio år sedan. Nya grupperingar och strukturer växer fram och tar i många sammanhang den roll som folkrörelsen tidigare hade. Vi behöver möta medlemmen i de frågor som engagerar och här har behovet av och tillgången till aktiviteter förändrats.

Påverkansarbete behöver ske på kommunal, regional (tidigare landsting) och riksnivå. Här kan vi se att framför allt på regional nivå har förändringar skett och bland annat växer levande bibliotek fram som regionens resurs för att få med patient- och brukarperspektiv i olika utvecklingsarbeten. Även spetspatienter har blivit flitigt använda i olika utvecklings-, påverkans- och samarbetsfrågor. Förbundet behöver därför säkra upp att vi är starka, synliga och att vi har en påverkanskraft på alla nivåer även framöver.

Utifrån det arbete som framtidsgruppen ”Utvecklat föreningsliv” gjorde under hösten 2019 så landade förbundsstyrelsens beslut i en tes som sedan behövde beredas:

Tes:

För att rusta Neuro för framtiden är det inte tillräckligt att bara justera och utveckla dagens föreningsliv. En organisationsöversyn behöver göras för att se över om organisationen är optimal eller om ny organisation behövs. Även medlemskap behöver ingå i översynen.

Som underlag för att undersöka denna tes har vi valt att göra SWOT-analyser för respektive del i organisationen – förening, länsförbund, riks samt medlemskap för individ. Swotanalyserna är gjoda under våren 2020 i fokusgrupper med representation från föreningar och länsförbund. I dessa SWOT-analyser har även input som lämnades från deltagarna under utvecklingskonferenser hösten 2019 tagits med. En viktig del som input i detta underlag är även resultaten från medlemsenkäten 2020.

Genom att göra SWOT-analyser fås ett bredare perspektiv än att bara titta på vad som är för- och nackdelar med dagens organisation. SWOT kommer från engelskan och står för: Strengths = syrkor Weaknesses = svagheter Opportunities = möjligheter Threats = hot

Utifrån det beredningsarbete som gjorts kan vi konstatera att det är oklart om dagens organisation är optimal. Mer intressepolitiskt arbete behöver bedrivas framför allt på regionnivå där regionens (fd landstingens) hälso- och sjukvård i stort organiseras och beslutas. Bland annat länsförbundens roll i detta sammanhang behöver ses över. Men även i kommuner fattas många beslut av betydelse för våra medlemmar bland annat avseende den kommunala vården och omsorgen.

För att fortsatt vara ett förbund som är relevant för människor med neurologiska diagnoser och som fortsatt kan bedriva ett opinions- och påverkansarbete samt möta individen som en självklar aktör som man vill tillhöra så är vår bedömning att organisationen behöver ses över.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundskongressen att besluta:

 • Att en organisationsöversyn görs.
 • Att organisationsöversynen inkluderar medlemskap och demokrati.
 • Att organisationsöversynen görs av en extern resurs under kvartal 4 2021 och kvartal 1 och 2 2022.
 • Att ett resultat med förslag till beslut presenteras senast 2022-05-31.
 • Att beslut utifrån organisationsöversynen fattas av extra kongress senast 2022-09-30.