Flik 18 Intresseprogram

Flik 18. Neuroförbundets förbundskongress 2021. Förbundsstyrelsens förslag – Intresseprogram.

Förbundsstyrelsens förslag – Förslag om intresseprogram

Bakgrund

Våren 2019 påbörjade förbundsstyrelsen tillsammans med förbundskansliet ett framtidsarbete under en gemensam inriktningskonferens. Tre avgörande frågor inför förbundets framtid kunde urskiljas som senare resonerade om med föreningslivet under Utvecklingskonferenser hösten 2019:

 • Medlemsinflytande och demokrati
 • Föreningslivet
 • Framtida finansiering av verksamheten

Ur dessa konferenser kunde fyra frågor ut utkristalliseras som sedan bereddes av arbetsgrupper bestående av representanter från förbundsstyrelsen, förbundskansliet och föreningslivet där föreningar fick möjlighet att nominera representanter till referensgrupper.

 • Demokrati
 • Etiskt program
 • Idéprogram
 • Organisation

Som underlag till Demokrati, Idéprogram och Organisation hade vi dels all input som deltagarna gav oss under utvecklingskonferenserna hösten 2019 men även en del underlag från arbetet som gjordes inför kongressen 2017. Även resultaten av medlemsenkäten 2020 fanns med som underlag till detta arbete.

Som underlag till Etiska programmet hade vi det etiska program som antogs av kongressen 1997 samt förtydligandet avseende dödshjälp från 2015.

På förbundsstyrelsens sammanträde 2020 fastställdes förslag inom respektive frågeställning och dessa diskuterades sedan på de digitala utvecklingskonferenser som genomfördes i hösten 2020.

Förbundsstyrelsen fastställde slutligen på sitt sammanträde i januari 2021 lydelsen i de förslag som behandlas på förbundskongressen.

De frågeställningar som slutligen läggs fram till förbundskongressen och även behandlas i påverkanstorg är:

 • Flik 17 Organisationsöversyn inklusive medlemskap
 • Flik 18 Intresseprogram
 • Flik 19 Demokrati
 • Flik 20 Etiskt program

Intresseprogram

Förbundsstyrelsens förslag

Det genomfördes ett omfattande arbete med att ta fram Handlingsplanen för 2018–2021.

Genom de senaste medlemsenkäterna ser vi ett fortsatt stort behov av att arbeta vidare med de frågor som prioriterades då och ser ingen anledning att gå in på nya spår. Vi föreslår dock ett ökat fokus på socialförsäkringsfrågor inkl LSS inför kommande kongressperiod och ett minskat fokus på arbetsmarknadsfrågor som inte hör hemma i socialförsäkringssfären.

Vårt medlemskap i och samverkan med Funktionsrätt Sverige säkrar att de flesta frågor som berör våra medlemmars liv bevakas och hanteras. Vi behöver dock lägga fortsatt stor vikt vid att snabbt kunna ställa om och agera vid i oförutsedda händelser.

Vi ser också en ”spretighet” i hur vi arbetar på de olika nivåerna – Riks, Regionalt och Lokalt. För att fortsatt kunna vara ett attraktivt förbund och för att kunna skapa en större samhörighet och samspel behövs en organisationsöversyn, vilket kommer att föreslås av Organisationsgruppen.

Vi tror också att den påbörjade digitaliseringen i förbundet kommer att kunna skapa många nya möjligheter i framtidens arbete på alla nivåer.

Vi föreslår förbundskongressen att besluta:

 • Att vår identitet fortsatt är ”en intresseorganisation specialiserad på Neurologi”.
 • Att förslagen om ”för vem” och ”vårt syfte” antas.
 • Att samtliga verksamheter inom Råd och Stöd utreds, förstärks och utvecklas för att utgöra en viktig grundbult i förbundets verksamhet.
 • Att anhörig/närståendeverksamhet förstärks och utvecklas för att utgöra en permanent del av förbundets verksamhet.
 • Att prioriterade frågor den kommande kongressperioden skall vara Neurosjukvård, Forskning, Rehabilitering/hjälpmedel och Socialförsäkringsfrågor inkl LSS.