Giva Sveriges kvalitetskod

Neuroförbundet är medlem i Giva Sverige och som ett krav för medlemskap förbinder vi oss att följa Giva Sveriges kvalitetskod.

Ändamål

Styrelsen

Valberedningens tillsättning och arbete

Styrelsens tillsättning

 • Styrelsen tillsätts på förbundets kongress, i enlighet med våra stadgar.

Krav på ledamöter

Styrelsens arbetssätt

 • Styrelsen arbetare efter antagen arbetsordning.
 • Styrelsen utvärderar årligen sitt arbetssätt och styrker utvärderingen genom protokoll.

Styrning

Strategisk ledning

 • Förbundskongressen fastställde en långsiktig handlingsplan, som beskriver hur Neuroförbundet planerar arbeta för att vi ska uppnå vårt ändamål under kongressperioden. Planen innehåller mål för perioden och ses över årligen av styrelsen.
 • Neuroförbundets styrelse följer årligen upp och utvärderar förbundets måluppfyllelse och vid behov fattas beslut som förändring av målsättning och/eller aktiviteter, vilket styrks i protokoll.

Högste tjänsteman

 • Styrelsen är ansvarig för rekrytering och introduktion av högste tjänsteman, kanslichef. Vid rekrytering tas kravspecifikation fram i förväg.
 • Styrelsen fastställer en dokumenterad instruktion som reglerar kanslichefens uppgifter, befogenheter och ansvarsområden.
 • Styrelsen utvärderar årligen kanslichefens prestation i förhållande till instruktion och Neuroförbundets mål.
 • Kanslichefens lön och annan ersättning inklusive pensionsvillkor, beslutas av styrelsen och dokumenteras i styrelseprotokoll. Kanslichefens lön uppgår till 63 000 kronor per månad.

Intern kontroll

Finansiering och förvaltning av tillgångar

Ekonomiskt ansvar

 • Styrelsen godkänner en årlig budget för styrning av förbundets ekonomi. Styrelsen granskar utfall av intäkter och kostnader i förhållande till budget vid varje styrelsesammanträde, vilket styrks av protokoll.
 • Styrelsen utvärderar årligen om Neuro använder sina resurser på ett ändamålsenligt sätt och vid behov beslutar om förändringar i arbetssätt. Styrelseprotokoll styrker att utvärdering har genomförts.
 • Neuroförbundets årsredovisning visar att verksamhetens intäkter och kostnader redovisas transparant och att verksamheten inte belastas med oskäliga kostnader. Detta framgår även av den årliga redovisningen till Svensk Insamlingskontroll.
 • Neuro har styrande dokument som reglerar inköp och upphandlingar.
 • Revisorer utses av förbundskongressen och bestyrks av kongressprotokollet.
 • Tydliga arbetsbeskrivningar finns framtagna för samtliga befattningar som arbetar med förbundets finansiella redovisning och rapportering.

Riskhantering

 • Styrelsen genomför årligen en riskanalys och med utgångspunkt i den fastställer en organisationsövergripande riskhanteringsplan.

Motverka oegentligheter

Övrig intern kontroll

 • Neuroförbundet har aktuell delegationsordning som beskriver vilka befattningshavare som har rätt att fatta vilka beslut och där befogenheter och behörigheter framgår.
 • Neuro har styrande dokument som reglerar hur potentiella jävssituationer identifieras och hanteras.

Insamling

 • Neuroförbundet har styrande dokument, insamlingspolicy, för insamlingsarbetet.
 • Neuro ska ha styrande dokument som beskriver hur vi hanterar ändamålsbestämda gåvor.
 • Neuro har en policy som beskriver hur vi arbetar med bilder och texter i marknadsföring.

Anställda och volontärer

 • Neuro har en uppförandekod som bygger på förbundets vision, värderingar, ändamål och mål, vilken är publicerad på förbundets hemsida.
 • Neuro har styrande dokument, personalpolicy, som innefattar anställningsvillkor, arbetstider och principer för lönesättning.
 • Neuro har styrdokument som beskriver hur frivilliga och frivilligverksamhet regleras och utvärderas.

Rapportering

Innehållsansvarig: Caroline Kåhre

Stöd oss

Din gåva gör att vi kan fortsätta kämpa för ett samhälle där alla har samma möjligheter och rättigheter.

Ge en gåva idag!

Vi använder cookies för att ge dig en optimal användarupplevelse. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer i vår integritetspolicy: neuro.se/integritet