Giva Sveriges kvalitetskod

Neuroförbundet är medlem i Giva Sverige och som ett krav för medlemskap förbinder vi oss att följa Giva Sveriges kvalitetskod.

Ändamål

 • Neuroförbundets ändamål beskrivs i våra stadgar.
 • Årligen upprättas en verksamhetsberättelse som också är Neuroförbundets effektrapport.
 • Hur våra tillgångar hanteras vid en eventuell upplösning hanteras i våra stadgar.

Styrelsen 

Valberedningens tillsättning och arbete

 • Hur valberedningen tillsätts regleras i våra stadgar.
 • Valberedningen lämnar förslag till förbundskongressen för beslut om val av styrelseledamöter, suppleanter och revisorer. Det senaste kongressprotokollet visar att valberedningen har lämnat förslag i enlighet med kvalitetskodens krav.
 • Valberedningens arbete styrs av valberedningsinstruktionen, som är protokollförd i det senaste kongressprotokollet.
 • Valberedningens ledamöter finns tillgängliga på Neuros hemsida.

Styrelsens tillsättning

 • Styrelsen tillsätts på förbundets kongress, i enlighet med våra stadgar.

Krav på ledamöter

 • Senaste kongressen valde 9 ordinarie ledamöter till styrelsen.
 • I och med att Neuroförbundet har 90-konto är kravet på att minst hälften av ledamöterna är bosatta inom EES-orådet uppfyllt.
 • Styrelsen presenteras på hemsidan.

Styrelsens arbetssätt

 • Styrelsen arbetare efter antagen arbetsordning.
 • Styrelsen utvärderar årligen sitt arbetssätt och styrker utvärderingen genom protokoll.

Styrning

Strategisk ledning

 • Förbundskongressen fastställde en långsiktig handlingsplan, som beskriver hur Neuroförbundet planerar arbeta för att vi ska uppnå vårt ändamål under kongressperioden. Planen innehåller mål för perioden och ses över årligen av styrelsen.
 • Neuroförbundets styrelse följer årligen upp och utvärderar förbundets måluppfyllelse och vid behov fattas beslut som förändring av målsättning och/eller aktiviteter, vilket styrks i protokoll.

Högste tjänsteman

 • Styrelsen är ansvarig för rekrytering och introduktion av högste tjänsteman, kanslichef. Vid rekrytering tas kravspecifikation fram i förväg.
 • Styrelsen fastställer en dokumenterad instruktion som reglerar kanslichefens uppgifter, befogenheter och ansvarsområden.
 • Styrelsen utvärderar årligen kanslichefens prestation i förhållande till instruktion och Neuroförbundets mål.
 • Kanslichefens lön och annan ersättning inklusive pensionsvillkor, beslutas av styrelsen och dokumenteras i styrelseprotokoll. Kanslichefens lön uppgår till 63 000 kronor per månad.

Intern kontroll

Finansiering och förvaltning av tillgångar

 • Neuroförbundets insamlingspolicy är det styrande dokument som anger hur verksamheten får finansieras och vilka begränsningar det finns för finansieringen.
 • Placeringspolicyn som anger hur förbundets kapital ska placeras.
 • Neuro har styrande dokument som beskriver gränsvärden för förbundets egna kapital.

Ekonomiskt ansvar

 • Styrelsen godkänner en årlig budget för styrning av förbundets ekonomi. Styrelsen granskar utfall av intäkter och kostnader i förhållande till budget vid varje styrelsesammanträde, vilket styrks av protokoll.
 • Styrelsen utvärderar årligen om Neuro använder sina resurser på ett ändamålsenligt sätt och vid behov beslutar om förändringar i arbetssätt. Styrelseprotokoll styrker att utvärdering har genomförts.
 • Neuroförbundets årsredovisning visar att verksamhetens intäkter och kostnader redovisas transparant och att verksamheten inte belastas med oskäliga kostnader. Detta framgår även av den årliga redovisningen till Svensk Insamlingskontroll.
 • Neuro har styrande dokument som reglerar inköp och upphandlingar.
 • Revisorer utses av förbundskongressen och bestyrks av kongressprotokollet.
 • Tydliga arbetsbeskrivningar finns framtagna för samtliga befattningar som arbetar med förbundets finansiella redovisning och rapportering.

Riskhantering

 • Styrelsen genomför årligen en riskanalys och med utgångspunkt i den fastställer en organisationsövergripande riskhanteringsplan.

Motverka oegentligheter

 • Neuroförbundet har styrande dokument som beskriver hur vi arbetar för att motverka oegentligheter inom verksamheten.
 • Neuroförbundet har en klagomålspolicy, som beskriver hur vi hanterar klagomål på oss eller vår verksamhet.

Övrig intern kontroll

 • Neuroförbundet har aktuell delegationsordning som beskriver vilka befattningshavare som har rätt att fatta vilka beslut och där befogenheter och behörigheter framgår.
 • Neuro har styrande dokument som reglerar hur potentiella jävssituationer identifieras och hanteras.

Insamling

 • Neuroförbundet har styrande dokument, insamlingspolicy, för insamlingsarbetet.
 • Neuro ska ha styrande dokument som beskriver hur vi hanterar ändamålsbestämda gåvor.
 • Neuro har en policy som beskriver hur vi arbetar med bilder och texter i marknadsföring.

Anställda och volontärer

 • Neuro har en uppförandekod som bygger på förbundets vision, värderingar, ändamål och mål, vilken är publicerad på förbundets hemsida.
 • Neuro har styrande dokument, personalpolicy, som innefattar anställningsvillkor, arbetstider och principer för lönesättning.
 • Neuro har styrdokument som beskriver hur frivilliga och frivilligverksamhet regleras och utvärderas.

Rapportering

 • Neuro upprättar årligen en verksamhetsberättelse som är att se som en effektrapport i enlighet med Giva Sveriges mall för effektrapportering.
 • Neuro upprättar årligen en årsredovisning i enlighet med årsredovisningslagen.
 • Neuro rapporterar vår efterlevnad av Giva Sveriges kvalitetskod genom att rapportera in vår redogörelse tillsammans med en bestyrkt revisionsrapport.

Innehållsansvarig: Caroline Kåhre

Stöd oss

Din gåva gör att vi kan fortsätta kämpa för ett samhälle där alla har samma möjligheter och rättigheter.

Ge en gåva idag!