Målning, Gamla stan sedd från Slussen. Illustration.
Gamla stan sedd från Slussen.

Välkommen till Neuro Stockholms regionförbund

Vi är Neuro Stockholms regionförbund, med fem lokalföreningar i regionen. Alla medlemmar i respektive lokalförening är välkomna till våra aktiviteter.  

Du når oss enklast på mejl stockholm@neuro.se

Närvaron av personal på kansliet i juli och de två första veckorna i augusti är begränsad eftersom det är semestertider.

Aktiviteter
Kommande aktiviteter hittar du längre ner på sidan eller under rubriken kalender i högerspalten. Datum kan komma att ändras det kan tyvärr även bli så att visa aktiviteter måste ställas in. 

Regionförbundets ändamål  

  • är att som del av en riksomfattande intresseorganisation, på regionnivå påverka beslutsfattare genom opinionsbildning

  • är att verka för att personer med neurologisk diagnos skall få sina behov och rättigheter tillgodosedda och ges förbättrade levnadsvillkor

  • är en ideell sammanslutning som är partipolitiskt obunden

  • är att i sin verksamhet tillvarata föreningarnas och medlemmars gemensamma intressen, bidra till ökad information mellan föreningarna och söka bilda nya sådana, liksom lokala grupper

  • är att i kontakt med riksförbundets styrelse stödja och stimulera det gemensamma arbetet och då främst inriktat på opinionsbildning

Neuroförbundets verksamhet bygger på de värderingar som kännetecknar en demokratisk rättsstat, såsom de kommit till uttryck i svensk grundlag, FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna samt den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Innehållsansvarig: Tomas Rodriguez Hedling