Sällsynta diagnoser

Det finns hundratals neurologiska diagnoser, symtom eller funktionsnedsättningar och vår lista blir förmodligen aldrig helt komplett.

Sällsynta diagnoser är många gånger okända. Behovet av kunskap är därför omfattande. Till gruppen sällsynta diagnoser hör en mängd olika sjukdomar eller tillstånd. Även om varje diagnos i sig är ovanlig är det sammantaget ett stort antal människor i Sverige som är berörda. Det finns uppskattningsvis 30 miljoner människor som lever med sällsynta diagnoser i Europa.

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD)

CSD finns vid Sveriges sju universitetssjukhus. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper, där exempelvis muskelsjukdomar ingår. Dessa centra har bland annat i uppgift att stötta expertteamen i deras arbete och göra dem kända. I detta arbete ska man verka för att personer som har sällsynta diagnoser får samma möjlighet till diagnos, adekvat behandling och samhällsservice som andra invånare har enligt svensk lagstiftning.