Spasmodisk Dysfoni

Spasmodisk dysfoni (SD) är följden av en dysfoni i struphuvudets, inklusive stämbandens, muskulatur.

Den vanligaste formen är adduktor SD med ofrivillig överaktivitet i musklerna som sluter stämbanden. Detta orsakar en krampaktig fonation med ”ryckig”, ansträngd, pressad och knarrig röst. En mindre vanlig form är abduktor SD som drabbar den muskel som öppnar stämbanden. Rösten blir då suckande, läckande, klanglös och avbryts ofta. I de mest avancerade fall av SD kan det vara svårt att frambringa rösten och kommunikationshandikappet är både fysiskt och psykiskt påfrestande.

Symptom

Symptomen vid dysfoni uppvisar stora olikheter, beroende på vilka kroppsdelar som är påverkade. Det kan röra sig om vridande och/eller ofrivilliga rörelser, särskilt i form av grimaser, sammandragning av ögonlocken, sned huvudhållning, ”skakning” av huvudet och kramper. Symptomen åtföljs ofta av smärta.