LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Inom LSS finns det - enligt 9 § i lagen - följande 10 olika insatser att ansöka om.

  1. rådgivning och annat personligt stöd
  2. personlig assistans
  3. ledsagarservice
  4. kontaktperson
  5. avlösarservice i hemmet
  6. korttidsvistelse utanför det egna hemmet - - information kommer!
  7. korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov
  8. boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet
  9. bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna - information kommer!
  10. daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig - information kommer!