LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Inom LSS finns det - enligt 9 § i lagen - följande 10 olika insatser att ansöka om.

  1. Rådgivning och annat personligt stöd
  2. Personlig assistans
  3. Ledsagarservice
  4. Kontaktperson
  5. Avlösarservice i hemmet
  6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
  7. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov
  8. Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet
  9. Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna
  10. Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig