Forskning om neurologiska diagnoser

Varmt välkommen att söka bidrag till forskning om neurologiska diagnoser.
Ansökningsperioden för bidrag som avser forskning under 2025 öppnar 15 augusti 2024. Sista ansökningsdag är 30 september för medel till 2025.

Vår forskningskommitté analyserar och bedömer de inkomna ansökningarna och Neurofondens styrelse fattar beslut om bidrag i början av december.

Bra att veta innan du ansöker om forskningsbidrag:

  • Etiskt godkännande måste vara godkänt vid tid för ansökan
  • Vi ger ej bidrag till demenssjukdomar eller traumatiska hjärnskador
  • Vi ger bidrag i högst tre år för samma projekt

Varje år delar vi ut flera miljoner i forskningsstöd, till både små och stora projekt. Ordföranden i forskningskommittén Fredrik Piehl säger i en kommentar:

- Syftet är att stödja forskning av bra kvalitet i alla de sjukdomsgrupper som Neuroförbundet inkluderar, men utöver det rent vetenskapliga värdet så bedöms också den kliniska nyttan på kort och lång sikt.

Fondens ändamål

Stiftelsen Neurofondens ändamål är att:

  • främja och ge stöd åt vetenskaplig forskning om orsakerna till och botemedlen mot organiska nervsjukdomar, företrädesvis multipel skleros.
  • verka för utbyggnad och förbättring av resurserna för personer som har organiska nervsjukdomar eller skador på nervsystemet.
  • lämna social, psykologisk och humanitär hjälp till behövande personer som har organiska nervsjukdomar eller skador på nervsystemet.


Utdelning - forskning och utveckling

Anslag ur fonden för forskning och utveckling kan enligt de särskilda bestämmelserna sökas till forsknings- och utvecklingsarbete inom medicin och beteendevetenskap med främst social inriktning vilka avser neurologiska sjukdomar/skador. Forskning inom det kliniska fältet och forsknings och utvecklingsarbete med sikte på klinisk eller praktisk tillämpning med hänsyn till funktionsnedsättande behov ska äga företräde. Grundforskning kan stödjas i mån av medel och om den är mer inriktad på fondens verksamhetsfält.

Forskningsprojekt bedöms utifrån projektets kvalitet, sökandens möjligheter att genomföra projektet och de resurser som i övrigt (från andra fonder med mera) kan stå till buds. Nya projekt som kan bedömas vara av värde för den fortsatta utvecklingen och som kan initiera ytterligare insatser bör stödjas. Fondstyrelsen beslutar om utdelning av bidrag på förslag av Neuroförbundets rådgivande kommitté för forskning och utveckling.

Visste du att de medel som delas ut från fonden i huvudsak har donerats från privatpersoner i form av gåvor, arv och testamenten. Varje givare sätter ett spår efter sig. Varmt tack till alla som bidrar!

Forskning – Utveckling – Rehabilitering - Rekreation

Grundtanken bakom fonden är att stödja yngre forskare som bedriver klinisk anpassad forskning, som är patientnära och direkt kommer våra medlemmar till godo. Vi vill både stödja de som precis har påbörjat sina forskarbanor och stimulera deras engagemang för neurologisk forskning och ge stöd och uppmuntran till etablerade forskarteam.

Lika viktigt är att ge stöd till våra föreningar som anordnar eller tar initiativ till rehabiliterings- och/eller rekreationsverksamheter åt föreningens egna medlemmar. Inga enskilda personer från våra föreningar kan söka stöd från fonden. 

Vänligen godkänn marketing cookies för att kunna se videon

Innehållsansvarig: Roger Lindahl

Stöd oss

Din gåva gör att vi kan fortsätta kämpa för ett samhälle där alla har samma möjligheter och rättigheter.

Ge en gåva idag!