Ansökan

Ansökan om god man eller förvaltarskap skickas till kommunens överförmyndare. I en del kommuner finns en överförmyndarnämnd i stället. Ofta finns särskilda blanketter att skicka in.

Ansökan om god man kan göras av personen själv eller en nära anhörig (make, sambo och närmaste släktingar). Ansökan om anordnande av godmanskap eller förvaltarskap får även göras av överförmyndaren. När det gäller förvaltarskap får en ansökan om detta också göras av en god man. Det kostar ingenting att göra ansökan om god man eller förvaltare.

Tingsrätten utreder ansökan om godmanskap resp. förvaltarskap. Ofta får den enskilde själv, dennes make/sambo och barn samt överförmyndarnämnden yttra sig. Även andra närstående samt socialförvaltningen får yttra sig om det behövs. Finns det inget förslag på vem som ska bli god man/förvaltare i ansökan lämnar överförmyndarnämnden ett sådant förslag. Tingsrätten fattar beslutet om god man resp. förvaltare.

Innan ett förvaltarskap anordnas skall tingsrätten inhämta läkarintyg eller annan utredning om den enskildes hälsotillstånd.

Upphörande av godmanskap eller förvaltarskap
Om en god man inte längre behövs ska godmanskapet upphöra. Beslut om upphörande av godmanskap resp. förvaltarskap ska upphöra fattas av tingsrätten. Detsamma gäller om förvaltarskapet i stället kan ersättas av ett godmanskap.