Om god man och förvaltare

Om man har behov av hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom och/eller sörja för sin person kan man ansöka om godmanskap eller förvaltarskap

Reglerna för godmanskap resp. förvaltarskap finns i Föräldrabalkens 11 kap. I 4 § står att god man ska utses "Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Man kan få god man för en, två eller samtliga dessa delar.

Det är frivilligt att få en god man, och det kan inte tvingas på någon som inte vill ha det. Den som får god man kallas "huvudman".

Med bevaka rätt menas att behöva hjälp med att få den hjälp från samhället som du behöver. Det kan vara att ansöka om stöd eller bidrag från kommunen eller Försäkringskassan, till exempel handikappersättning, hemtjänst eller personlig assistans, samt att överklaga beslut om dessa insatser. Det kan även innebära att bevaka din rätt i dödsbo.

Med förvalta sin egendom menas att behöva hjälp med att ta hand om sina pengar eller betala sina räkningar. Det kan även innebära att gode mannen ser till att ens boende är försäkrat eller hjälper till med deklarationen. Det kan även gälla förvaltningen av tillgångar i form av exempelvis bankmedel, fastigheter, bostadsrätt etcetera.

Sörja för sin person slutligen, innebär att få hjälp med att bevaka sina levnadsförhållanden och - om det finns brister - försöka att avhjälpa dem. Det kan handla om att se till att boendet fungerar, att du får god vård och omsorg, uppmärksamma behov av sociala kontakter, fritidsverksamhet etc. Något som är viktigt att nämna är att den gode mannen inte själv ska utföra sysslorna, utan bevaka att de utförs.

Den som har god man - huvudmannen - behåller som regel bestämmanderätten över sina angelägenheter. Den gode mannen ska under utövandet av sina uppgifter ha huvudmannens bästa i åtanke. Gode mannen måste också ha huvudmannens samtycke till det han eller hon gör.

Förvaltarskap
Om en person inte alls kan ta hand om sig själv kan förvaltarskap anordnas. Detta ska anpassas till förhållanden i det enskilda fallet. Om det är tillräckligt att anordna god man, eller bistå personen något annat mindre ingripande sätt, till exempel genom fullmakt, får inte förvaltaskap anordnas. Detta står nämnt i Föräldrabalkens 11 kap 7 §

Den som har förvaltare kallas huvudman, och får inte bestämma över de frågor som ingår i förvaltarens uppdrag. För andra delar har dock huvudmannen kvar sin självbestämmanderätt. Förvaltarskap kan anordnas mot ens vilja om man inte förstår sitt eget bästa.

Arvode till god man eller förvaltare

Den som är god man eller förvaltare har rätt till ett "skäligt arvode" för uppdraget och ersättning för de utgifter han eller hon haft för att utföra det. Som regel är det den som har god man eller förvaltare - det vill säga huvudmannen - som betalar arvodet. Om huvudmannens årsinkomst är lägre än 2,65 prisbasbelopp (117 925 kronor för 2013) eller om huvudmannens tillgångar är lägre än 2 prisbasbelopp (89 000 kronor för 2013) är det i stället kommunen som betalar arvodet. Beslut om arvode och ersättning för utgifter fattas av överförmyndaren, i samband med att den gode mannens/förvaltarens årsredovisning granskas.

Vem kan utses?
Enligt föräldrabalken ska en "rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig man eller kvinna" utses som god man eller förvaltare. En anhörig får vara god man åt den som behöver det.