Om bostadsanpassning

En person med funktionshinder kan få ett ekonomiskt bidrag för att anpassa sin bostad - bostadsanpassningsbidrag. Bidraget kan erhållas för att göra förändringar i, eller i närheten av, din bostad, så att bostaden fungerar för dig.

Allmänna villkor för bostadsanpassningsbidrag

Bidrag kan erhållas för att anpassa fasta funktioner i - och i anslutning till - din bostad. Med fasta funktioner menas föremål som är en del av bostaden. och som normalt inte tas med från bostaden när man flyttar. Exempel inomhus kan vara trösklar, en duschplats i badrummet eller köksinredning. Utomhus kan det gälla tillgång till uteplats, räcken eller ramper till entrén.

För att få bidrag krävs att åtgärderna ska behövas för att bostaden skall vara ändamålsenlig som bostad, med hänsyn till ditt funktionshinder. Med ändamålsenlig menas att du ska kunna komma in i och ut ur bostaden, förflytta dig inom bostaden, laga mat och äta, sköta din hygien, sova, umgås med familj och vänner, ha utrymme för eventuella hjälpmedel.

Bidrag kan erhållas oavsett om du äger din bostad, eller bor i en bostadsrätt eller hyresrätt. För den som bor i bostadsrätt samt hyresrätt gäller att fastighetsägaren ska ge sitt medgivande till att anpassningen får göras, och att du som boende inte kan ställas till svars för en eventuell återställning. Medgivandet ska göras skriftligt. För att öka viljan hos fastighetsägare att samtycka till anpassningar finns det ett återställningsbidrag. Detta bidrag kan ges till ägare av hyreshus och bostadsrättshus (ett bostadsrättshus ägs av bostadsrättsföreningen).

Du kan även få bidrag för att reparera utrustning som har anskaffats med stöd av bostadsanpassningsbidrag.

Regler vid flytt eller nybyggnad

Grunden är att man vid en flytt ska välja en bostad där behovet av bostadsanpassning är så litet som möjligt. Kraven måste dock ställas i relation till hur marknaden ser ut och vilka bostäder som finns. Det innebär i sin tur att om kommunen anser att bostaden du vill flytta till är olämplig, och vill avslå ansökan om bidrag, så måste kommunen kunna visa på att du hade kunnat välja en annan likvärdig bostad som varit lättare att anpassa. Likvärdig bostad innebär en bostad i ungefär samma prisläge och samma storlek. Vid nybyggnad gäller också att huset måste uppföras enligt de krav på tillgänglighet för funktionshindrade som beskrivs i Plan- och bygglagen. För dessa grundläggande krav lämnas inget bidrag.

Sammanfattningsvis är det en god idé att kontakta kommunen (där det aktuella huset ligger, alt. kommer att ligga) inför såväl flytt eller nybyggnad!

Vad berättigar inte till bidrag?

Bidrag beviljas inte till åtgärder som är fastighetsägarens ansvar, det vill säga om åtgärderna behövs av väsentligen andra orsaker än din funktionsnedsättning. Det innebär

att bidrag inte kan beviljas för underhåll av byggnaden/bostaden
att reparera tekniska brister i fastigheten, som till exempel fuktskador eller trasiga badrum för tillbyggnad för att man är trångbodd till att förbättra standarden i bostaden.

Det är också fastighetsägares ansvar att uppfylla de krav på generell tillgänglighet som regleras i bygglagstiftningen för tiden när huset byggdes. Det kan inte åtgärdas med stöd av bidrag.

Inte heller kan du få bidrag till att anpassa ett fritidshus, då bidrag endast kan ges för anpassning av permanentbostad (som regel den bostad där du är folkbokförd).

Vill du veta mer om bostadsanpassning rekommenderas att du besöker webbplatsen www.bostadscenter.se. Detta är ett kunskapscenter - framtaget av bland annat Neuro - där vi samlar kunskap och information om bostadsanpassning. Där kan du läsa mer om vem som gör vad i en sådan process, se exempel på produkter, samt ett planeringsverktyg där du kan se hur en anpassning kan se ut i ditt eget fall.

Lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag med mera hittar du här!

Vi använder cookies för att ge dig en optimal användarupplevelse. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer i vår integritetspolicy: neuro.se/integritet