Ansökan

Du ansöker om bostadsanpassningsbidrag hos kommunen där det aktuella huset ligger. Kommunen har en särskild blankett för ansökan. Med din ansökan bifogar du ett intyg, där ditt behov av de olika anpassningsåtgärderna styrks av en arbetsterapeut, en läkare eller någon annan sakkunnig.

Det är ofta en arbetsterapeut som skriver intyg för behovet av bostadsanpassning. Intyget ska bland annat innehålla uppgifter om

  • funktionsnedsättningen och din funktionsförmåga
  • bedömd varaktighet, prognos (enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag skall ditt behov vara långvarigt eller bestående)
  • de svårigheter som funktionsnedsättningen medför i eller i anslutning till din bostad (exempel: beskrivning av problemen och vilka konsekvenser funktionsnedsättningen får för dig i ditt boendet. Till exempel du når på grund av förlamning i benen inte dina köksskåp) 
  • om andra åtgärder har prövats som alternativ till bostadsanpassning, samt hur dessa i så fall fungerade.
  • ev. hjälpmedel du har som är av betydelse för anpassningsbehovet (utrymmesmått som påverkar anpassningen, hjälpmedel som provats och ej fungerar)
  • Intyget ska som regel inte innehålla några förslag till åtgärder eller ställningstagande till åtgärder, då sådana uppgifter låser den fortsatta handläggningen. Vid mer omfattande åtgärder bör intyget kompletteras med ett åtgärdsprogram. Intygsskrivaren gör då detta i rollen som sakkunnig.

Du kan läsa mer om intyg i samband med bostadsanpassning på Bostadscenters hemsida. "Bostadscenter" är ett kunskapscenter - framtaget av bland annat Neuro - där vi samlar kunskap och information om bostadsanpassning.

Kommunens handläggning av din ansökan

När kommunen fått ansökan, gör en handläggare ofta ett hembesök för att på plats se hur din bostad ser ut. Många gånger behöver handläggaren hjälp från en sakkunnig för att kunna bedöma vilka åtgärder som kan bli aktuella. Den sakkunnige är ofta den som skrev intyget. Ibland är handläggaren själv arbetsterapeut, och då behövs kanske teknisk sakkunskap.

Handläggaren ska samla in det underlag som behövs för att kunna bedöma ditt ärende. Ibland behöver kanske ditt intyg kompletteras. Då får du en uppmaning att skaffa ett kompletterande intyg.

Tips inför ansökan

Utöver att observera de frågor kommunen vill ha besvarade, rekommenderas även att du förbereder din ansökan på andra sätt:

Läs gärna i lagen om bostadsanpassning. Den kan du hitta här!
Läs mer på sidan www.bostadscenter.se där du även kan se praktiska exempel på lösningar samt läsa om vanliga frågor och svar.

Ta kontakt med kommunen i ett tidigt skede, och påbörja inte själv något arbete i bostaden innan du har sökt bidrag för det!