Flik 00 2 Förslag till dagordning

Flik 00 (2). Förslag till DAGORDNING vid Neuroförbundets förbundskongress den 21 augusti - 12 september 2021.

 1. Förbundskongress 2021 öppnas
 2. Val av kongressfunktionärer
  a) 1:e ordförande för kongressen
  b) 2:e ordförande för kongressen
  c) sekreterare för kongressen
  d) två protokolljusterare
  e) rösträknare
  f) redaktionsutskott
 3. Fråga om förbundskongressen 2021 blivit behörigen utlyst
 4. Fastställande av dagordning och arbetsordning
 5. Upprättande av röstlängd
 6. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen för Neuroförbundet, Stiftelsen NHR-fonden och Stiftelsen till Anders Ulffs Minne
 7. Beslut om nomineringstidens utgång
 8. Verksamhets- och förvaltningsberättelser för kongressperioden 2017-2020
  a) Neuroförbundet
  b) Stiftelsen Neurofonden 1
  (endast för kännedom)
  c) Stiftelsen till Anders Ulffs minne (endast för kännedom)
 9. Fastställande av resultat- och balansräkningar för
  a) Neuroförbundet
  b) Stiftelsen Neurofonden 1 (ej kongressbeslut)
  c) Stiftelsen till Anders Ulffs minne (ej kongressbeslut)
 10. Revisorernas berättelser
  a) Neuroförbundet
  b) Stiftelsen Neurofonden 1
  (endast för kännedom)
  c) Stiftelsen till Anders Ulffs minne (endast för kännedom)
 11. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen i Neuroförbundet
 12. Arvoden för förtroendevalda
 13. Val av
  a) förbundsordförande
  b) övriga ordinarie styrelseledamöter
  c) suppleanter (avhängigt punkt 23)
  d) en förtroendevald revisor och revisionsbyrå
  e) en förtroendevald revisorssuppleant
 14. Val av valberedning att förbereda valen vid nästa förbundskongress
 15. Redovisning av åtgärder med anledning av 2017 års bifallna kongressmotioner
 16. Förslag om medlemsavgifter
 17. Förslag om organisation/medlemskap
 18. Förslag om intresseprogram
 19. Förslag om demokrati
 20. Förslag om etiskt program
 21. Motioner vid 2021 års förbundskongress
 22. Handlingsplan 2022-2025
 23. Stadgeändringar avseende
  a) Neuroförbundet
  b) Stadgar för länsförbund och distrikt
  c) Stadgar för förening
  d) Arbetsordning för valberedning
 24. Stadgeändringar stiftelser
  a) Stiftelsen Neurofonden 1
  b) Stiftelsen till Anders Ulffs minne
 25. Redovisning av Rapport intresseföreningar
 26. Uttalande av 2021 års förbundskongress
 27. 2021 års förbundskongress avslutas