I år möts vi digitalt! Två datorer som tar i hand. Bild: pixabay.com.
I år möts vi digitalt! Bild: pixabay.com

Årsmöte på gång!

2021-års möte blir på Riksförbundets inrådan digitalt, men kanske någon kan vara på plats. Huruvida detta kommer att vara möjligt återstår att se.

Dag:    onsdag 10 mars
Tid:     kl. 17.30 - 19.30
Plats:  Digitalt - där en uppkoppling finns!

Anmälan till kansliet på tel. 054-18 92 54 alt. e-post karlstad@neuro.se senast 3/3!

Observera att vid år när förbundskongress genomförs skall ombud och eventuella ersättare väljas vid års- mötet och styrkas med protokollsutdrag, vilket är fallet i år - 2021.

Dagordning

 1. Val av ordförande för mötet.

 2. Val av sekreterare för mötet.

 3. Val av två personer att jämte mötets ordförande justera dagens protokoll.

 4. Val av två rösträknare vid mötet.

 5. Upprättande och justering av röstlängd.

 6. Godkännande av dagordning.

 7. Beslut om huruvida mötet blivit i behörig ordning sammankallat.

 8. Verksamhetsberättelse för sistförflutna kalenderår (2020).

 9. Ekonomisk årsredovisning för samma tid (2020).

 10. Revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

 11. Behandling av eventuella motioner.

 12. Behandling av förslag till verksamhetsplan (2021).

 13. Beslut om budget för det nya verksamhetsåret (2021).

 14. Beslut om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen för det nya verksamhetsåret.

Val av:

 1. ordförande för ett år.

 2. 3 st övriga ledamöter i styrelsen för två år

 3. suppleanter i styrelsen för ett år

 4. minst en revisor för ett år

 5. minst en revisorssuppleant för ett år

 6. ombud till ombudsmöte i länsförbund

 7. ombud till Neuroförbundets förbundskongress + ersättare

 8. valberedning för att förbereda valen till nästa årsmöte.

15. Övriga ärenden.

En länk till mötet liksom årsmöteshandlingar erhålles vid anmälan!