Organisationsöversyn 2021-2022

Här kommer ni att finna all information om pågående organisationsöversyn.

Organisationsöversyn inklusive medlemskap och demokrati 
För att rusta Neuro för framtiden är det inte tillräckligt att bara justera och utveckla dagens föreningsliv. En organisationsöversyn behöver göras för att se över om organisationen är optimal eller om ny organisation behövs. Även medlemskap och demokrati behöver ingå i översynen. 

Den nuvarande organisationen beslutades om vid extra förbundskongress januari 1993 utifrån då gällande struktur i samhället och förbundets roll. Under åren har en utveckling skett där bland annat folkrörelsen har fått en annan roll i samhället och i människors medvetande.

Sociala medier har utvecklats och tillgång till information har förändrats och underlättats. Människor engagerar sig idag på ett annat sätt än för tio år sedan. Nya grupperingar och strukturer växer fram och tar i många sammanhang den roll som folkrörelsen tidigare hade. Vi behöver möta medlemmen i de frågor som engagerar och här har behovet av och tillgången till aktiviteter förändrats.

Påverkansarbete behöver ske på kommunal, regional (tidigare landsting) och riksnivå. Här kan vi se att framförallt på regional nivå har många förändringar skett och bland annat växer levande bibliotek fram som regionens resurs för att få med patient- och brukarperspektiv i olika utvecklingsarbeten. Även spetspatienter har blivit flitigt använda i olika utvecklings-, påverkans- och samarbetsfrågor. 

Vi behöver därför säkra upp att vi i Neuro är starka, synliga och att vi har en påverkanskraft på alla nivåer även framöver. 

För att fortsatt vara ett förbund som är relevant för alla med neurologiska diagnoser och som fortsatt kan bedriva ett opinions- och påverkansarbete samt att förbundet fortsatt kan möta alla medlemmar som en självklar aktör som man vill tillhöra så har kongressen beslutat att Neuros organisation inklusive medlemskap och demokrati behöver ses över. 

 Förbundskongressen har därför, vid kongressen 10-12 september 2021 beslutat:  

  • att en organisationsöversyn görs 
  • att organisationsöversynen inkluderar medlemskap och demokrati 
  • att organisationsöversynen görs av en extern resurs under kvartal 4 2021 och kvartal 1 och 2 2022, 
  • att ett resultat med förslag till beslut presenteras senast 2022-05-31, 
  • att beslut utifrån organisationsöversynen fattas av extra kongress senast 2022-09-30. 

Inbjudan att delta i referensgrupp