Organisationsöversynen fortgår med full kraft!

Den externa part som kommer att hjälpa oss att göra denna översyn är Medlemsutveckling.se och det är framför allt Angeli S Hederberg och
Annika S Meiling som kommer att leda arbetet med att utreda förbundets
organisation inklusive medlemskap och demokrati.

Översynen kommer att pågå under hösten 2021 och våren 2022 och ett färdigt
förslag skall presenteras senast 31 maj 2022.
Beslut ska sedan fattas av en extra kongress lördagen den 17 september 2022.

Öppen brevlåda om Neuros organisationsöversyn

Just nu pågår ett arbete i Neuro där vi tillsammans hittar former för hur förbundet ska organisera sig i framtiden för att lyckas med opinionsbildning, ta tillvara på engagemang och bli fler medlemmar.

Här har du möjligheten att bidra med tankar och idéer fram till maj 2022. Allt är värdefullt, stort som smått. Du är anonym och kan skicka in svar hur många gånger som helst.

Delrapport organisationsöversyn - december 2021

Får vi låna din hjärna i några timmar?

Just nu försöker vi i Neuro hitta nya former för att bli ännu bättre på att driva opinion, påverka neurosjukvården och ta tillvara på människors engagemang. 

Kanske brinner du för opinionsbildning? Kanske har du tankar om nya engagemangsformer? Kanske vill du möta andra och diskutera framtidens föreningsliv?

Nu söker vi dig som

-Är under 45 år

-Är medlem i Neuro (med egen diagnos eller som anhörig)

-Ännu inte haft något styrelseuppdrag inom förbundet

-Vill möta andra och diskutera hur Neuro kan bli ännu mer relevant och inkluderande i framtiden.

Klicka här för att läsa mer och anmäla ditt intresse!

 

Kontakt

Välkommen att kontakta våra konsulter för att dela tankar och ställa frågor. annika@medlemsutveckling.se alt angeli@medlemsutveckling.se

Månadsrapport från konsulterna

Du behövs och är viktig!

Organisationsöversynen kommer att genomföras i nära dialog med föreningslivet och era tankar är mycket viktiga. Som förtroendevald kommer du att kunna påverka genom en rad mötesplatser och forum fram till i maj 2022. Bland annat genom att: 

  • Djupintervjuer görs med representanter från föreningslivet
  • Föreningslivet inbjuds till Vägvalskonferenser under hösten 2021 och våren 2022
  • Föreningslivet inbjuds till digitala fikor med representanter från förbundsstyrelsen
  • Föreningslivet uppdateras löpande via föreningsservice, mejl, post och filmer

Även medlemmar kommer att få möjlighet att ge sina inspel på översynen, exempelvis på digitala mötesplatser eller genom att höra av sig direkt till konsulterna. 

Ni kan givetvis när som helst ta kontakt med våra konsulter för att dela tankar och ställa frågor genom att mejla till annika@medlemsutveckling.se alt angeli@medlemsutveckling.se

 

Styrgrupp

Organisationsöversynen kommer att ledas av en styrgrupp bestående av förbundsstyrelsens ledamöter. Styrgruppens sammankallande är Lise Lidbäck och Johanna Andersson.

 

Referensgrupp

En referensgrupp med representanter från alla delar av vårt föreningsliv är nu tillsatt. Referensgruppen som kommer att fungera som en remissinstans kommer att mötas digitalt ungefär en gång i månaden.

Referensgruppen består av:
Jessica Cederberg, Neuro Dalarnas länsförbund
Mariana Sörbergs, Neuro Falun och Norra Dalarna
Kent Andersson, Neuro Göteborg
Marie Torstensson, Neuro Kalmar
Eva Eiler, Neuro Karlstad med omnejd
Hanna Hillström, Neuro Luleå
Kicki Staffas, Neuro i Mark
Roland Sundelin, Neuro Martallen Gotland
Yvonne Andersson Werne, Neuro Rehab C-län
Else-Marie Wikström, Neuro Skellefteå
Nathalie Roséd, Neuro Stockholm
Hans Hedström, Neuro Säffle-Åmål
Nina Strandgren, Neuro Södra Lappland
Camilla Björnehall, Neuro Umebygden
Catharina Wedin, Neuro Uppsala-Knivsta
Christina Tapper, Neuro Västmanlands länsförbund
Ann-Christine Johansson, Neuro Östra Sörmland


Bakgrund:

Organisationsöversyn inklusive medlemskap och demokrati 
För att rusta Neuro för framtiden är det inte tillräckligt att bara justera och utveckla dagens föreningsliv. En organisationsöversyn behöver göras för att se över om organisationen är optimal eller om ny organisation behövs. Även medlemskap och demokrati behöver ingå i översynen. 

Den nuvarande organisationen beslutades om vid extra förbundskongress januari 1993 utifrån då gällande struktur i samhället och förbundets roll. Under åren har en utveckling skett där bland annat folkrörelsen har fått en annan roll i samhället och i människors medvetande.

Sociala medier har utvecklats och tillgång till information har förändrats och underlättats. Människor engagerar sig idag på ett annat sätt än för tio år sedan. Nya grupperingar och strukturer växer fram och tar i många sammanhang den roll som folkrörelsen tidigare hade. Vi behöver möta medlemmen i de frågor som engagerar och här har behovet av och tillgången till aktiviteter förändrats.

Påverkansarbete behöver ske på kommunal, regional (tidigare landsting) och riksnivå. Här kan vi se att framförallt på regional nivå har många förändringar skett och bland annat växer levande bibliotek fram som regionens resurs för att få med patient- och brukarperspektiv i olika utvecklingsarbeten. Även spetspatienter har blivit flitigt använda i olika utvecklings-, påverkans- och samarbetsfrågor. 

Vi behöver därför säkra upp att vi i Neuro är starka, synliga och att vi har en påverkanskraft på alla nivåer även framöver. 

För att fortsatt vara ett förbund som är relevant för alla med neurologiska diagnoser och som fortsatt kan bedriva ett opinions- och påverkansarbete samt att förbundet fortsatt kan möta alla medlemmar som en självklar aktör som man vill tillhöra så har kongressen beslutat att Neuros organisation inklusive medlemskap och demokrati behöver ses över. 

 Förbundskongressen har därför, vid kongressen 10-12 september 2021 beslutat:  

  • att en organisationsöversyn görs 
  • att organisationsöversynen inkluderar medlemskap och demokrati 
  • att organisationsöversynen görs av en extern resurs under kvartal 4 2021 och kvartal 1 och 2 2022, 
  • att ett resultat med förslag till beslut presenteras senast 2022-05-31, 
  • att beslut utifrån organisationsöversynen fattas av extra kongress senast 2022-09-30. 

Vi använder cookies för att ge dig en optimal användarupplevelse. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer i vår integritetspolicy: neuro.se/integritet