Organisationsöversynen 2021-2022

”Ett Neuro”
Bakgrund och intention med förändringsförslagen till den extrakongressen 2022

Neuro är en medlemsstyrd intresseorganisation som verkar för att personer med neurologiska diagnoser ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som andra.

Ett intensifierat arbete med att diskutera och utveckla Neuro har pågått sedan 2017. Under 2019-2020 genomfördes ett beredningsarbete i form av bland annat SWOT-analyser för respektive del i organisationen – förening, länsförbund, riksförbund samt medlemskap för individ. SWOT-analyserna gjordes i fokusgrupper med representation från föreningar och länsförbund. I analyserna infogades även inspel från deltagarna på utvecklingskonferenserna hösten 2019 och resultatet från medlemsenkäten 2020.

Slutsatsen blev att det inte längre var tillräckligt att justera befintligt föreningsliv för att fortsätta vara relevanta för människor med neurologiska diagnoser. Förbundskongressen 2021 beslöt att genomföra
en organisationsöversyn med hjälp av en extern resurs och att den skulle ske i nära dialog med föreningslivet.

Förslagen till extrakongressen 2022 är ett resultat av den organisationsöversyn som genomförts tillsammans med förbundets medlemmar och förtroendevalda under nio månader (september 2021-
maj 2022). Förslagen syftar till att framtidssäkra Neuro i allmänhet och att utveckla organisation, medlemskap och demokratiskt inflytande i synnerhet. Förslagen tar avstamp i de mångåriga interna diskussionerna i Neuro, vår medlemsundersökning, den snabba samhällsutvecklingen, digitaliseringen och aktuell forskning. Alla förslag bygger på de idéer och åsikter som medlemmar bidragit med innan
och under organisationsöversynen. 

Förslagens intention är att långsiktigt bygga en organisation som tar tillvara på nuvarande medlemmars vilja och engagemang men även tilltala morgondagens medlemsgrupper. Förslagen utgör en helhet som stegvis tar Neuro till att bli en mer inkluderande och relevant organisation med ett tydligare medlemsvärde. 

En organisation består av struktur och kultur. Organisationsöversynen har förutom att se över medlemskap, organisation och demokrati också blivit en tillitsresa som tydliggjort att vi tillsammans behöver arbeta med kultur, ledarskap och ökat medlemsfokus. Vi har börjat prata med varandra på nya sätt, vågat stanna upp där det skaver och satt fokus på medlemmar som aktörer snarare än mottagare av vår verksamhet. Neuro ska vara en organisation som möjliggör för personer att själva organisera sig och kunna hitta sina lösningar. Förslagen bygger på ett arbete mot ett ännu mer inkluderande, flexibelt och framgångsrikt förbund. 

Neuro ska fortsätta det påbörjade arbetet med struktur och kultur både kortsiktigt och långsiktigt. Förändringsprocessen pågår för fullt och alla ska ges möjlighet att växa in i den framtida identiteten och de nya arbetssätten. 

Förbundsstyrelsen ser med tillförsikt på att kommande år innebär en utveckling som kommer att genomföras tillsammans med Neuros medlemmar. Du är betydelsefull och allt engagemang räknas. Tillsammans bygger vi ”Ett Neuro”. 

Förbundsstyrelsen

Vi använder cookies för att ge dig en optimal användarupplevelse. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer i vår integritetspolicy: neuro.se/integritet