Neurorapporten 2014-2018

År 2014, sjösatte Neuro satsningen på att ”sätta neurologin på kartan” med hjälp av en årlig Neurorapport. Neurorapporterna behandlar dagens situation och angelägna förbättringsområden. Du hittar dem som pdf längre ner på sidan.

Neurorapporterna har haft olika teman:

 • 2014 - Behovet av tidig diagnosticering och behandling
 • 2015 - Rehabilitering
 • 2016 - Multiprofessionella team inom neurosjukvården
 • 2017 - Hjälpmedel
 • 2018 - E-hälsa

Och i Neurorapporterna har Neuro kommit fram till en rad slutsatser, så som att:

 • det behövs en nationell kraftsamling kring neurologi.
 • en rehabiliteringsutredning som bland annat bedömer behov, utbud och ansvar behövs.
 • kunskapen om komplexa sjukdomstillstånd och livssituationer måste öka.
 • omfattningen av teambaserad neurosjukvård behöver öka.
 • personliga hjälpmedel måste regleras i en rättighetslag och tillhandahållas genom en välfungerande hjälpmedelsverksamhet
 • e-hälsa måste tillämpas på ett sådant sätt att patientrollen stärks för alla patienter och så att vård och behandling i ökad utsträckning leder till god livskvalitet för patienten.
 • en ojämn fördelning av resurser inom flera områden vilket påverkar tillgång till individuellt anpassad vård och omsorg. I flera fall är det en postnummerfråga. Det råder inte jämlika förhållanden inom neurosjukvården över landet.

E-hälsa - Neurorapporten 2018

Neurorapporten 2018 handlar om e-hälsa ur ett patient - perspektiv. Mer än en halv miljon personer i Sverige lever med neurologiska diagnoser och kring dem finns anhöriga och andra som också påverkas. E-hälsa innebär att använda digitaliseringen och elektroniska tjänster för att främja god och jämlik hälsa. Både patienter och vårdgivare kan använda e-hälsa. Neurorapporten har tagits fram tillsammans med Eva Helmersson. Eva är en av Neuros diagnosstödjare med stor erfarenhet och kontaktnät inom e-hälsa.

Hjälpmedel - Neurorapporten 2017

Årets Neurorapport belyser hjälpmedel ur ett användarperspektiv. Mer än en halv miljon svenskar lever med neurologisk diagnos och nästan en miljon använder hjälpmedel. Neurorapporten Hjälpmedel vittnar om att 25 procent inte har de hjälpmedel som de upplever sig behöva för att klara sin vardag.

Patient och neuroteam - Neurorapporten 2016

Jag kan alltid ringa neurologsköterskan och får snabbt hjälp med det jag söker för.

Rehabilitering - Neurorapporten 2015

Neurorapporten 2015 är den andra rapporten i en långsiktig satsning. Syfte är att belysa områden med anknytning till neurologi och som är betydelsefulla för Neuroförbundets medlemmar.

Behovet av tidig diagnostisering och behandling - Neurorapporten 2014

Idag lanserar Neuroförbundet den första utgåvan av Neurorapporten. En enkät som presenteras i rapporten visar att nästan hälften av de svarande hade haft symtom mer än ett år då de sökte läkare. En fjärdedel uppger att det dröjt mer än ett år från det att de sökt läkare tills de fick sin diagnos. För 14 procent har det tagit mer än två år från symtom tills rätt behandling kunnat påbörjas.

 

Innehållsansvarig: Sara de Haas