Kallelse till årsmöte för Neuro Karlstad med omnejd

Än en gång håller vi årsmöte på Ruds servicehus i mars. Kom du också och gör din röst hörd. Efter årsmötesförhandlingarna bjuds det på underhållning och förtäring. Välkommen!

Dag:                onsdagen den 14 mars                                             

Tid:                 kl. 17.30 - ca 20.00

Plats:               Ruds servicehus, Vänortsg. 7

Anmälan till kansliet tel. 054-18 92 54 alt. e-post karlstad@neuro.se senast onsdag 6 mars!

Detta är styrelsens förslag på dagordning:

1. Val av ordförande för mötet

2. Val av sekreterare för mötet

3. Val av två personer att jämte mötets ordförande justera dagens protokoll.

4. Val av två rösträknare vid mötet

5. Upprättande och justering av röstlängd

6. Godkännande av dagordning

7. Beslut om huruvida mötet blivit i behörig ordning sammankallat

8. Antagande av nya stadgar

9. Verksamhetsberättelse för sistförflutna kalenderår (2018)

10. Ekonomisk årsredovisning för samma tid

11. Revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

12. Behandling av eventuella motioner

13. Behandling av förslag till verksamhetsplan

14. Beslut om budget för det nya verksamhetsåret (2019)

15. Beslut om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen för det nya verksamhetsåret

16. Val av

A.    Ordförande för ett år

B.    Övriga ledamöter i styrelsen för två år

C.    Två suppleanter i styrelsen för ett år

D.    Två revisorer för ett år

E.    Två revisorssuppleanter för ett år

F.    Valberedning för att förbereda valen till nästa årsmöte

17.        Övriga ärenden.

Verksamhetsberättelse, den ekonomiska redovisningen, verksamhetsplan och budget får du på plats eller hämtar på hemsidan på neuro.se/karlstad när handlingarna är klara.

Som vanligt bjuds även på lite underhållning och förtäring!