Förbundskongressen 10-12 september 2021

Inbjudan till Neuroförbundets förbundskongress år 2021

- Tillsammans för ett bra liv -

Förbundskongressen är förbundets högsta beslutande organ och utgörs av ombud från föreningarna.
Alla föreningar har rätt till ett ombud vid kongressen, det totala antalet föreningar är 76. Det högsta antalet ombud är 108 och resterande ombud fördelas i förhållande till det sammanlagda antalet medlemmar i föreningarna och det högsta antalet ombud en förening kan ha är tre.

2021 års förbundskongress genomförs digitalt
Med anledning av rådande pandemi planerar vi för att genomföra kongressen digitalt vilket innebär att deltagare såväl ombud som observatörer, förbundsstyrelse, valberedning med flera, behöver ha erforderlig teknisk tillgång för att vara uppkopplade digitalt och kunna följa förhandlingarna, lämna yrkanden och rösta. Vi kommer sörja för att ha en god teknisk lösning och support för att genomföra kongressen liksom att vi har tester innan för att deltagare ska känna sig bekväma.  

Ombud till förbundskongressen
Föreningarna ska på sina respektive årsmöten besluta om vem eller vilka som utses som ombud och vilka som är ersättare till dessa ombud på förbundskongressen. Ombudsbehörighet ska styrkas genom protokollsutdrag.

Ombud ska anmälas på anmälningsblankett eller anmälningsformulär som ni finner nedan
senast den 3 maj 2021.
Skicka anmälan till: Neuro, Box 4086, 171 04 Solna

* Motioner som behandlas på era årsmöten ska vara förbundet tillhanda senast 1 april 2021.
* Nomineringar till förtroendeuppdrag ska vara valberedningen tillhanda senast 12 april 2021.

Kongresshandlingar skickas per post från förbundet till ombuden vecka 24. Löpande information kommer att finnas på föreningsservice på förbundets hemsida.
Ytterligare information ges av Roger Lindahl på 08-677 70 23 eller roger.lindahl@neuro.se

Välkomna till förbundskongress år 2021!

Lise Lidbäck                                                                             Kristina Niemi
förbundsordförande                                                                kanslichef

 

Motion till förbundskongressen

Motion till förbundskongress kan framläggas av förening eller enskild medlem i sistnämnda fall med eventuellt yrkande av den förening motionären tillhör. Motion skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast 1 april 2021.

Som medlem i Neuro har du rätt att lämna ett eller flera förslag till förbundskongressen vilka kallas för motion. En i stadgeenlig tid inlämnad motion ska alltid behandlas på förbundskongressen.

Det är en formell skillnad mellan förslag och motion. När som helst under året kan du, brevledes eller per e-post, till styrelsen skicka in förslag och synpunkter. Vill du att ditt förslag ska behandlas på förbundskongressen ska du däremot skriva en motion.

Så här skriver du en motion

  • Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om. Skriv ordet "motion" i rubriken.
  • Skriv vad ärendet handlar om och varför du tycker som du gör.
  • Motionens viktigaste del - ditt yrkande - ska helst formuleras i en eller flera att-satser. Inget beslut kan tas vid förbundskongressen om det är oklart vad förslagsställaren egentligen vill. Om du har flera förslag i samma motion så dela upp dina yrkanden i olika att-satser.
  • Skriv under dokumentet med ditt namn och den förening du tillhör.

Neuroförbundets stadgar säger; 

”Motioner
Motion till förbundskongress kan framläggas av förening eller enskild medlem – i sistnämnda fall med eventuellt yttrande av den förening motionären tillhör. Länsförbund kan stödja en motion men har inte egen motionsrätt. Motion skall för att kunna behandlas på förbundskongress vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 1 april kongressåret.”

 

Nomineringar till förbundskongressen

Nomineringar kan göras av förening, länsförbund och enskild medlem. Sista dagen för nomineringar är 12 april 2021.

Mer information finns i brev från valberedning som ni finner längre ner på denna sida.

  

För mer information om förbundskongressen vänligen kontakta Roger Lindahl på 08-677 70 23 eller roger.lindahl@neuro.se