Förbundskongressen 2021

Med anledning av den rådande Corona pandemin har kongressen flyttats fram tre månader. Det nya datumet för kongressen är 10 - 12 september år 2021. Platsen är densamma; Quality Hotel Friends i Solna.

Neuros framtid

För att på ett stadigt och konsekvent sätt kunna utveckla förbundet inför framtiden så har ett arbete påbörjats redan våren 2019 med att fundera på var vi som förbund långsiktigt vill vara om 10 år. När vi arbetat med detta så har vi identifierat tre huvudfrågor som har en avgörande betydelse inför förbundets framtid:

  • Medlemsinflytande och demokrati
  • Föreningslivet
  • Framtida finansiering av verksamheten

Förbundsstyrelsen har tillsammans med kansliet arbetat med dessa frågor under våren 2019. Och under hösten 2019 gavs alla föreningar möjlighet att arbeta med dessa frågor vid de Utvecklingskonferenser som anordnades i Skellefteå, Stockholm, Linköping och Mölndal. Vid dessa tillfällen resonerade vi tillsammans i mindre grupper med utgångspunkt i frågorna ovan och all input som lämnades har nu bearbetats tillsammans med input från förbundsstyrelsen och kansliets personal. Utifrån detta har förbundsstyrelsen beslutat om att tillsätta arbetsgrupper bestående av förbundsstyrelseledamöter och kanslipersonal som under våren bereder fyra frågeställningar:

  1. Demokrati – arbetsgruppen kommer att titta på frågor som handlar om kongressen, ombud och styrelse

  2. Idéprogram – arbetsgruppen kommer att fokusera på förbundets identitet, prioriterade frågor samt medlemsvärde

  3. Organisation och medlemskap – arbetsgruppen kommer att titta på styrkor och svagheter men också möjligheter och hot med dagens organisation och medlemskap avseende både individ och förening

  4. Etiskt program – arbetsgruppen kommer att utgå från det etiska program som antogs av kongressen 1997 samt det reviderade ställningstagandet för förbundet avseende aktiv dödshjälp från 2015

Under de digitala utvecklingskonferenserna hösten 2020 kommer sedan arbetsgruppernas underlag att diskuteras vidare med föreningslivet. Resultatet av detta arbete kommer sedan att lyftas till kongressen 10-12 september 2021.

 

Möjlighet att bidra

I samband med Utvecklingskonferenserna 2019 lyftes vikten av att de olika arbetsgrupperna som tillsätts för att fortsätta arbetet med att bereda frågeställningar inför kongressen har tillgång till referensgrupper bestående av intresserade och engagerade medlemmar att bolla med och att få ytterligare input från.

Tanken med referensgrupperna är att varje arbetsgrupp har tillgång till engagerade medlemmar att bolla förslag med och att vid behov adjungera in till något arbetsgruppsmöte.
De kostnader som eventuellt uppstår står Neuro riksförbundet för.

Några föreningar har nu nominerat medlemmar som vill ingå i någon referensgrupp. Men vi skulle gärna se att fler föreningar tar vara på möjligheten att via någon medlem ingå i en referensgrupp, ju mer input vi kan få i arbetet desto bättre!

Om du önskar ta del av material från Utvecklingskonferenserna 2019 så finns detta på hemsidan under Föreningsservice https://neuro.se/vaart-arbete/foereningsservice/utvecklingskonferenser-2019/

Ta chansen, var med och utveckla Neuro inför framtiden! Anmäl dig eller någon annan intresserad och engagerad medlem till det fortsatta arbetet.

Enklast görs denna nominering via mejl till kongressen@neuro.se helst före 29 feb 2020. Det går också bra att kontakta kanslichef Kristina Niemi på tel 0760-017030.

 

Digitala utvecklingskonferenser hösten 2020

Konferenserna kommer att genomföras enligt följande:

9-10 oktober
11-12 oktober
23-24 oktober
25-26 oktober