Begära omprövning eller överklaga

På denna sida beskrivs omprövning och överklagande av Försäkringskassans beslut om merkostnadsersättning.

Att begära omprövning av Försäkringskassans beslut

När Försäkringskassan kommit med sitt beslut angående din ansökan om merkostnadsersättning har du - om de avslagit hela eller delar av den - möjlighet att begära att de omprövar sitt beslut. Du behöver då skicka in denna begäran till försäkringskassan inom två (2) månader från det datum du fick deras beslut.

Liksom när det gäller förslag till beslut finns möjlighet att begära extra tid för att begära omprövningen, om du behöver komplettera med nya intyg.

Neuros erfarenhet när det gäller ansökningar om merkostnadsersättning är att det vanligaste är att försäkringskassan nekar delar av de merutgifter som den sökande tagit upp. Här följer några av de vanliga argumenten vid nekanden:

Försäkringskassan säger angående en merutgift att det är "en kostnad som alla har, även om man inte har en funktionsnedsättning".

Ett exempel på en merutgift som nekas med detta argument är träningskort för att bromsa en försämring av en sjukdom.
Försäkringskassan säger då att "alla tränar på gym". Som motargument kan man hävda att en person med en allvarlig sjukdom inte kan välja bort träning utan att detta är en förutsättning för att inte försämras i sjukdomen. Bifoga gärna läkarintyg som styrker ditt behov av träning för att motverka en försämring.

Försäkringskassan nekar mig att ta upp merutgifter för mitt hus, de säger att "det är ett eget val att bo i hus".
Ett motargument till detta är att Sverige antagit FN:s konvention för personer med funktionsnedsättning (2009). Ledorden är full delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning, det vill säga även rätten att välja boende. Sverige är juridiskt bundet av konventionens innehåll. När det gäller boendet sägs till exempel i konventionen att "personer med funktionsnedsättning har möjlighet att välja sin bosättningsort och var och med vem de vill leva på samma villkor som andra" (Artikel 19 - om rätt att leva självständigt och att delta i samhället)

Försäkringskassan anser att min man/fru ska ta hand om det som jag tar upp som ett hjälpbehov.
Det står visserligen i äktenskapsbalken (6 kap.1 §) att "Makarna skall, var och en efter sin förmåga, bidra till det underhåll som behövs för att deras gemensamma och personliga behov skall tillgodoses..". Sverige har samtidigt antagit ovan nämnda FN-konvention där full delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning är honnörsord. Det är då rimligt att ge stöd till dessa personer så att de också uppnår jämlikhet och kan fullgöra sin del i samhället.

Försäkringskassan anser att merutgiften "inte är medicinskt styrkt".
Det är tyvärr mycket vanligt att de läkarintyg man bifogar inte nämner mycket av det man tar upp i sin ansökan, eller att intygen är knapphändiga på annat sätt. Ett sätt att komma runt detta är att du listar dina merutgifter i en bilaga inför ditt besök hos läkare eller annan sakkunnig, som du önskar ska intyga detta.