Ansökan om merkostnadsersättning

Du ansöker om merkostnadsersättning hos Försäkringskassan, som har en särskild blankett för detta. Med din ansökan ska du bifoga ett läkarintyg.

I din ansökan ska du försöka specificera de merkostnader du har på grund av din sjukdom eller skada. Många medlemmar i Neuro vittnar om det svåra i att specificera vad som hör ihop med själva sjukdomen eller skadan, särskilt de som har levt några år med denna. Man "vänjer sig" vid sin situation så att säga.

Neuro har därför tagit fram en hjälpreda om merkostnadsersättning, där vi försöker lista de olika merkostnader som vi av erfarenhet vet kan förekomma. 

Tips inför ansökan

Innan du börjar fylla i din ansökan om merkostnadsersättning rekommenderas att du förbereder dig. Börja till exempel gärna med att läsa i lagen som reglerar merkostnadsersättning. 

Ett tips är också att du läser vad vi på Neuro har publicerat här på juridiksidorna om att ansöka om en insats. Detta är bra att tänka på även vid ansökan om merkostnadsersättning.

Vi kan ge dig tips och råd

Ett vanligt fel i samband med ansökan är att personen med funktionsnedsättning tar upp hela kostnaden för en utgift. Vanligen, om än inte alltid, så har dock även personer utan funktionsnedsättning en kostnad för posterna i fråga. Tänk därför efter vad som är en merkostnad på grund av din funktionsnedsättning - det är denna du ska ange i din ansökan!

Om du har kontakt med försäkringskassan inför din ansökan så ska du inte automatiskt acceptera deras åsikter om vad du kan ta upp i din ansökan. Detta gäller även den skriftliga information som finns på Försäkringskassans hemsida kring merkostnadsersättning. Även om det mesta är korrekt, så finns det områden där domstolarna dömt på ett annat sätt än försäkringskassans uppfattning. Ta därför med allt du anser vara en merutgift. Även om försäkringskassan inte godtar det, kan det visa sig att förvaltningsrätten godtar det vid ett eventuellt överklagande. Se vidare nedan i beskrivningen av de olika delarna i merkostnadsersättningen.

Utöver läkarintyg kan det vara bra att bifoga intyg från annan sakkunnig, beroende på vad det är du ska ta upp i din ansökan. 

Det kan vara bra att fundera igenom vad du anser vara dina merkostnader inför ditt besök hos läkare eller annan sakkunnig, som du önskar ska intyga detta. Skriv gärna ner det i en lista, då är du bättre förberedd inför mötet.

Bifoga gärna dina merutgifter i en lista tillsammans med din ansökan. Det gör det mer överskådligt och lättare för dig att argumentera efteråt eller vid en eventuell överklagan.

Vad innebär de olika delarna i lagen om handikappersättning?

Merutgifter

Med merutgifter menas alla de extra kostnader du har på grund av din funktionsnedsättning. Vid bedömningen jämförs då med en frisk person. Det kan handla om merutgifter för läkemedel, hjälpmedel, särskild kost, sjukresor, behandlingsresor, resor till och från arbete och studier om du på grund av din funktionsnedsättning behöver använda bil, andra resor eller större bostadsyta som behövs för vårdutrustning och mycket annat.

Observera att merutgiften måste höra ihop med din funktionsnedsättning, samt att utgifter som ersätts av någon annan (staten, kommunen eller landstinget) inte kan tas upp.

Betydande merutgifter kan ensamma ge dig rätt till merkostnadsersättning.

Merutgifterna bör då uppgå till minst 28,5 procent av prisbasbeloppet 44 500 kr, det vill säga cirka 12 600 kr/år (under 2013), för att anses vara betydande.

Dina merkostnader behöver vara minst 25% av prisbasbeloppet. Då får du den lägsta nivån, 30% av prisbasbeloppet, i merkostnadsersättning.

När det gäller merutgifter så har vägledande dom i högsta instans 2009 (dåvarande Regeringsrätten) uttalat att även om ett läkemedel inte ingår i högkostnadsskyddet, så kan det ändå räknas med vid ansökan om merkostnadsersättning. Förutsättningen är att behovet av läkemedlet i fråga är styrkt av läkare, att det inte finns några rimliga alternativ som ingår i högkostnadsskyddet, samt att behovet är orsakat av personens funktionshinder.

Vad händer efter du lämnat in ansökan?

Försäkringskassan går igenom din ansökan och gör en skälighetsprövning av de  merutgifter du angett. Därefter får du ett skriftligt besked om din ansökan beviljats eller avslagits. Har den beviljats utbetalas sedan ersättningen varje månad. Merkostnadsersättningen är skattefri.

Om du får avslag från försäkringskassan kan du begära att de omprövar avslaget. Får du fortfarande avslag efter omprövningen kan du överklaga detta, i första hand till förvaltningsrätten. 

I separata avsnitt på juridiksidorna finns information om försäkringskassans beslut om merkostnadsersättning, och vad som kan vara bra att tänka på vid en begäran om omprövning/överklagan av detta.