Merkostnadsersättning

Merkostnadsersättning är – som namnet antyder – en ersättning du kan få på grund av de konsekvenser som din funktionsnedsättning medför för dig i form av extra kostnader. Det handlar alltså om olika kostnader som går utöver vad som är normalt för en person utan funktionsnedsättning i motsvarande ålder. Du måste även ha fått dessa merkostnader senast på din 65-årsdag.

Vid bedömningen av rätten till merkostnadsersättning (tidigare handikappersättning) räknas inte med merkostnader för behov som redan tillgodoses genom annat samhällsstöd, exempelvis kommunerna. En viktig del är att man till ansökan bifogar ett läkarintyg. Detta bör skrivas av en specialist eller en läkare som känner dig väl. Det är viktigt att merkostnaderna kan styrkas av en sakkunnig. Det räcker inte att det i detta intyg endast står att ”patienten har mycket extra kostnader” utan det behöver finnas med detaljerade uppgifter.

Merkostnadsersättning lämnas, enligt lagen Socialförsäkringsbalken, för merkostnader för ett antal utpekade poster. I varje post anges exempel på vad som kan ingå:

1. Hälsa, vård och kost

Det kan handla om sådant som patientavgifter samt läkemedel inom (och i vissa fall även utanför) högkostnadsskyddet. Kostnader för förbrukningsartiklar (ex vid inkontinens), som inte ingår i högkostnadsskyddet. En del kommuner tar ut omvårdnadsavgift på vårdboenden. Rehabiliteringsvistelse med behandling av personal. Tandvårdskostnader, exempelvis påverkan på tandhälsan på grund av medicin. Dyrare kost, exempelvis på grund av allergier

2. Slitage och rengöring

Det kan förekomma att kläder på grund av funktionsnedsättning slits i ökad omfattning eller att de behöver tvättas i ökad omfattning

3. Resor

Kan vara färdtjänst (om den är dyrare än allmän kollektivtrafik), sjuk- och behandlingsresor eller resor med egen bil vid svårigheter att använda allmänna kommunikationer

4. Hjälpmedel

Om man inte får likvärdiga hjälpmedel från landsting/regionen så kan man ta upp
hjälpmedelskostnader. Här kan även fritidshjälpmedel inrymmas. Även reparationer av hjälpmedel man betalar själv innebär en merkostnad. Du kan även ta upp exempelvis försäkring av elektriska hjälpmedel, eller nya däck till rullstolen samt ökad strömförbrukning på grund av elektriska hjälpmedel eller laddning av elrullstol.

5. Hjälp i den dagliga livsföringen

Detta kan vara sådant som avgifter för hemtjänst, eller kostnader för ledsagare som du beviljats via Socialtjänstlagen eller LSS. Kostnaden för privat städhjälp kan godtas upp till kommunens avgift för motsvarande service via hemtjänst. Det kan också vara kostnader för god man eller förvaltare.

6. Boende

Vid byte av bostad kan kostnader för extra rum eller större bostadsyta, såsom hyra för denna del, vara en merkostnad, om detta behövs för vårdutrustning eller hjälpmedel.

7. Övriga ändamål

Kostnader för kapitalvaror, till exempel en tvättmaskin, diskmaskin eller speciell dammsugare kan godtas som merkostnader om de bedöms som nödvändiga till följd av personens funktionsnedsättning. Vid beräkning av merkostnaderna brukar det då räknas med en användningstid på 10 år.

Merkostnader kan även vara sådant som du ännu inte haft råd att kosta på dig, men som skulle behövas för att motverka en försämring av funktionsförmågan. Det kan tas upp om det intygas av läkare.