Tecknade barn

Om barnkonventionen

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, antogs 1989.

Barnkonventionen innehåller rättigheter som varje barn ska ha och gäller alla upp till 18 år som bor i ett land. I barnkonventionen kallas alltså både barn och ungdomar för barn.

Sverige måste göra sitt allra bästa för att det som står i barnkonventionen ska bli verklighet. Till exempel måste Sveriges egna lagar och regler stämma överens med rättigheterna i konventionen. Sverige ska se till att barns rättigheter inte glöms bort utan respekteras överallt i samhället, varje dag. Regeringen ska också se till att både barn och vuxna får reda på vilka rättigheter barn har.

Alla 54 artiklar i Barnkonventionen är lika viktiga men principerna i dessa fyra genomsyrar alla de övriga artiklarna och kan vara bra att läsa först.

Artikel 2
Slår fast inget barn får bli diskriminerad. Alla barn och ungdomar har lika värde och samma rättigheter. Det spelar alltså ingen roll om du är kille eller tjej, om du är svensk eller från något annat land, har någon form av funktionshinder. Barn får inte diskrimineras i förhållande till vuxna eller andra grupper av barn och det är varje stats skyldighet att se till att alla barn skyddas mot detta.

Artikel 3
Fastställer att barnets bästa alltid ska komma i första hand vid alla slags åtgärder som berör barnet. Principen omfattar alla områden där barn påverkas, oavsett om det är inom offentliga eller privata institutioner, domstolar, myndigheter eller lagstiftande organ. Man pratar till exempel om barnkonsekvensanalyser som innebär att all planering och alla beslut ska innefatta en prövning av barnets bästa.

Artikel 6
Säger att varje barn har rätten till livet och att få utvecklas till en trygg individ. Hit räknar man bland annat förebyggande barnhälsovård, vaccinationsprogram och regelbundna hälsokontroller. I alla beslut som rör barn skall frågan ställas om beslutet gynnar barnets utveckling eller om barnet hindras i sin utveckling.

Artikel 12
Också en viktig artikel som slår fast att alla barn och ungdomar har rätt att föra sin egen talan, att bli tagna på allvar och bli lyssnade på. Artikeln betonar deltagande och inflytande för barn och kan sägas vara barn-konventionens demokratiartikel. Barn skall ges möjlighet till inflytande i frågor som rör dem. Barn har ingen skyldighet att ha eller bilda en egen åsikt och ingen kan tvinga ett barn att avslöja sina tankar eller åsikter. Men det får inte finnas hinder för honom eller henne att uttrycka dem.