Tre nummer av Neurorapporten
Foto: Neuro.se

Neurorapporter

Sedan 2014 publicerar Neuroförbundet årliga rapporter om påverkansarbetet för personer med neurologisk diagnos. Klicka på länk längst ner och läs.

Neurorapporten 2014 

Visar behov av utbyggd neurosjukvård.

Neurorapporten 2015 

Ger en bild av brister och behov när det gäller neurologisk rehabilitering.

Neurorapporten 2016 

Visar att det är nödvändigt med multidisciplinära Neuroteam.

Neurorapporten 2017 

Pekar på att tillgång till hjälpmedel måste säkras genom en rättighetslag och god hjälpmedelsförsörjning.

Neurorapporten 2018 

Beskriver vad som krävs för att patienter med neurologisk diagnos ska tillgodogöra sig e-hälsa. 

Neurorapporten 2019 

Berör frågor med ett gemensamt fokus: neurosjukvården ur ett individperspektiv. Utgångspunkten är  arbetet för förändringar inom de områden som tidigare Neurorapporter har behandlat. 

Neurorapporten 2020

Förklarar varför fler behöver få individuella rehabiliteringsplaner. Rapporten tar också upp vikten av att planerna följs upp och revideras. Läs också en regional bilaga för Sydöstra Sjukvårdsregionen som Östergötland tillhör.

Neurorapporten 2021

Neurorapporten 2021 undersöker den ojämlika tillgången till neurologisk rehabilitering. Tillgången till rehabilitering och enskildas förutsättningar att upprätthålla förmågor brister på många håll och skiljer sig åt både beroende på var de bor och vilken diagnos de har.

Neurorapporten 2022

Neurorapporten 2022 undersöker tillgången till hjälpmedel ur ett användarperspektiv. Den tar även upp vad anhöriga till personer med neurologisk diagnos tycker om tillgången till hjälpmedel.

Neurorapporten 2022 Östergötland

Rapporten är en bilaga till Neurorapporten 2022 om hjälpmedel. Här jämförs tillgången till hjälpmedel i Region Östergötland med situationen på riksnivå.

Neurorapporten 2023 E-hälsa

E-hälsa avser användningen av digital teknik såsom dator, smarttelefon eller uppkopplade mätutrustningar i ett hälsosammanhang. Rapporten utvärderar också e-hälsotjänsters användarvänlighet samt tar upp vad personer med neurologisk diagnos tycker om olika e-hälsolösningar.