Närbild från ett möte - en profil, en laptop och en kaffekopp. Foto.
Välkommen på årsmöte 22 februari! Bild: pixabay.com.

Välkommen på årsmöte 2024

Vi hoppas på att kunna ha ett normalt årsmöte igen, liksom förra året! Vi bjuder sålunda på smörgåstårta och kanske blir det även i år någon form av underhållning.

Dag:                 torsdag 22 februari (obs! nytt datum!)
Tid:                  kl. 17.30 - 20.00
Plats:                Norra Kyrkogatan 4, Karlstad

Anmälan till kansliet på tel. 054-18 92 54 alt e-post karlstad@neuro.se senast 14/2!

Detta är styrelsens förslag på dagordning:

 1. Val av ordförande för mötet.
 1. Val av sekreterare förmötet.
 1. Val av två personer att jämte mötesordförande justera dagens protokoll.
 1. Val av två rösträknare vid mötet.
 1. Upprättande och justering av röstlängd.
 1. Godkännande av dagordning.
 1. Beslut om huruvida mötet blivit i behörig ordning sammankallat.
 1. Verksamhetsberättelse för sistförflutna kalenderår (2023).
 1. Ekonomisk årsredovisning för samma tid (2023).
 1. Revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
 1. Behandling av eventuella motioner.
 1. Behandling av förslag till verksamhetsplan (2024).
 1. Beslut om budget för det nya verksamhetsåret (2024).
 1. Beslut om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen för det nya verksamhetsåret. Val av

a. ordförande för ett år.

b. 3 st övriga ledamöter i styrelsen för två år

c. suppleanter i styrelsen för ett år

d. minst en revisor för ett år

e. minst en revisorssuppleant för ett år

f. ombud till ombudsmöte i länsförbund.

g. valberedning för att förbereda valen till nästa

 1. Övriga ärenden.

Verksamhetsberättelse, den ekonomiska redovisningen, verksamhetsplan och budget får du på plats eller via e-post när handlingarna är klara.