Fem stycken ordförandeklubbor i trä. Bild.
Även 2023 kallar vi till årsmöte! Bild: pixabay.com

Årsmöte 2023

Nu är det snart på gång!

Dag:     onsdag 22 februari
Tid:      kl. 17.30-20.00
Plats:   Norra Kyrkogatan 4, Karlstad

Anmälan till kansliet på tel. 054-18 92 54 alt. e-post karlstad@neuro.se senast 15/2!

Årsmöte 2023

Äntligen hoppas vi på att kunna ha ett normalt årsmöte igen! Vi bjuder sålunda på smörgåstårta och kanske blir det även någon form av underhållning!

Detta är styrelsens förslag på dagordning:

1. Val av ordförande för mötet.
2. Val av sekreterare för mötet.
3. Val av två personer att jämte mötets ordförande justera dagens protokoll.
4. Val av två rösträknare vid mötet.
5. Upprättande och justering av röstlängd.
6. Godkännande av dagordning.
7. Beslut om huruvida mötet blivit i behörig ordning sammankallat.
8. Verksamhetsberättelse för sistförflutna kalenderår (2022).
9. Ekonomisk årsredovisning för samma tid (2022).
10. Revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
11. Behandling av eventuella motioner.
12. Behandling av förslag till verksamhetsplan (2023).
13. Beslut om budget för det nya verksamhetsåret (2023).
14. Beslut om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen för det nya verksamhetsåret.
Val av:
a. ordförande för ett år.
b. 3 st övriga ledamöter i styrelsen för två år
c. suppleanter i styrelsen för ett år
d. minst en revisor för ett år
e. minst en revisorssuppleant för ett år
f. ombud till ombudsmöte i länsförbund
g. valberedning för att förbereda valen till nästa årsmöte.
15. Övriga ärenden.

Verksamhetsberättelse, den ekonomiska redovisningen, verksamhetsplan och budget får du på plats eller via e-post när du har anmält dig och handlingarna är klara.