Hydrocefalus

Hydrocefalus är ett sammanfattande begrepp för sjukdomstillstånd som kännetecknas av en störning i hjärnvätskans cirkulation vilket leder till en vidgning av hjärnans hålrum.

Det kan röra sig om avflödeshinder som ger akuta symtom, exempelvis huvudvärk, synnedsättning och nedsatt vakenhet, på grund av ett högt tryck i hjärnan men även långsamt insättande symtom där man inte hittar något specifikt hinder i avflödet av hjärnvätska och hjärntrycket är normalt. Uppemot 2 procent av alla individer över 65 år kan lida av hydrocefalus, uppger hydrocefalys-registret.

Normaltryckshydrocefalus (NPH)

Den vanligaste formen av hydrocefalus hos vuxna är normaltryckshydrocefalus (NPH). NPH drabbar framförallt äldre. Ibland kan genomgången hjärnblödning, hjärnhinneinflammation och skallskada vara utlösande orsak, så kallad sekundär NPH. Om det inte går att identifiera någon bakomliggande orsak kallas den i stället idiopatisk NPH.

Huvudsymtom är problem med balans och gångurininkontinens samt nedsatt förståndsmässig förmåga och symtomen kan vara alltifrån milda till svårt handikappande. NPH kan ibland likna andra sjukdomar som Alzheimer och Parkinson. Därför kan det föreligga en risk att NPH förväxlas med dessa om inte en adekvat utredning sker.

NPH går att behandla med en så kallad shuntoperation, vilket innebär att en slang opereras in i hjärnans hålrum och leds under huden, vanligtvis till bukhålan. Med moderna shuntventiler kan man justera öppningstrycket för anpassning till den enskilde individens behov av dränage av hjärnvätska. Shunten är permanent och operationerna görs på neurokirurgiska kliniker på större sjukhus. Omkring 70-80 procent av patienterna blir förbättrade av behandlingen.

Om du själv eller en anhörig har typiska symtom utan att ha fått någon förklaring till dessa, besök distriktsläkaren och ta med information om sjukdomen.

Viktigt att ingå i det nationella Hydrocefalus-registret

I Sverige finns ett nationellt kvalitetsregister för hydrocefalus (NKH), som är ett delregister inom Svenska neuroregister. Syftet med registret är att fungera som ett viktigt verktyg för att öka förståelsen för hydrocefalus och dess behandling, samt att ta tillvara patienternas upplevelse av sitt mående. Genom att vara med i hydrocefalusregistret får man en god klinisk uppföljning, men man bidrar även till en samlad nationell erfarenhet av och kunskap om sjukdomen och förekomsten av komplikationer. Mer forskning om orsaker till hydrocefalus, men även uppföljning av hur olika behandlingar fungerar, är viktiga förutsättningar för att förbättra den framtida vården i hela landet.