Man som håller sig om nacken. Foto.
Den bakomliggande orsaken till iNPH är inte klarlagd, medan de vanligaste bakomliggande orsakerna till sekundär hydrocefalus är tidigare blödning, infektion, skada eller tumör i det centrala nervsystemet (CNS). Foto: Peder Björling.

ABC om idiopatisk normaltryckshydrocefalus

Översiktsartikel i Läkartidningen: 1965 rapporterades första gången om kliniska fynd hos vuxna patienter som led av kronisk symtomatisk hydrocefalus, i dag kallat idiopatisk normaltryckshydrocefalus (iNPH), men som hade normalt intrakraniellt tryck uppmätt vid provtagning på ryggmärgsvätskan, och hur dessa patienter förbättrades efter shuntoperation.

I dag anses begreppet "normaltryck" något missvi­sande, då det troligtvis rör sig om ett lätt förhöjt tryck vid iNPH. Tillståndet drabbar den äldre populationen och kännetecknas av tre klassiska symtom: gång- och balansrubbning, kognitiv svikt och urininkontinens.