Ansökan

Du ansöker om personlig assistans från försäkringskassan eller kommunen.

Bakgrund - assistans från försäkringskassan eller kommunen?

Det speciella med personlig assistans enligt LSS är att det råder ett delat ansvar för finansiering av assistansen mellan försäkringskassan och din hemkommun.
Om du har behov av hjälp med dina grundläggande behov upp till och med 20 tim/vecka är det kommunen som ansvarar för assistansen. Har du behov av hjälp med dina grundläggande behov som överstiger 20 tim/vecka har du istället rätt till så kallad assistansersättning från försäkringskassan. Utgångspunkten vid bedömningen av är dock alltid LSS-lagen.

Ska jag ansöka hos kommunen eller försäkringskassan?

För många kan det vara svårt att veta om ens grundläggande behov är mer än 20 tim/vecka eller inte. Om du ansöker hos kommunen skall denna - enligt 15 § i LSS - meddela försäkringskassan om du kan antas ha behov av hjälp med dina grundläggande behov med mer än 20 tim/vecka. Neuros erfarenhet är dock att kommunerna inte alltid efterlever denna skyldighet.
Omvänt så ska försäkringskassan ta kontakt med din hemkommun när de fått en ansökan (eftersom det är kommunen som får bekosta de första 20 tim om försäkringskassan beviljar dig assistansersättning). Sammanfattningsvis kan det vara idé att ansöka om assistans hos både kommunen och försäkringskassan.

Ansökan

När det gäller ansökan hos din hemkommun är det vanligt att kommunen vill att du gör denna på en särskild blankett, som du sedan skickar till en LSS-handläggare eller motsvarande. Du behöver ingen särskild blankett för att ansöka hos försäkringskassan.

I din ansökan ska du försöka specificera vilka behov av hjälp du har i olika situationer i ditt dagliga liv. Ett sätt är att utgå från de olika grundläggande behoven (vilka de är finns på sidan "om personlig assistans") och för vart och ett av dessa ange vad du behöver hjälp med.

Neuro har tagit fram en mall som listar de olika hjälpbehov man kan ta upp i en ansökan om personlig assistans. Det är sedan bra om du tänker igenom ditt hjälpbehov inför ADL-bedömningen nedan.

Intyg att bifoga vid ansökan

När du ansöker om assistans ska du bifoga ett läkarintyg och gärna en ADL-bedömning som görs av en arbetsterapeut. ADL står för "Aktiviteter i Dagliga Livet" och ADL-bedömningen innebär att arbetsterapeuten tillsammans med dig går igenom hur du klarar av dina olika grundläggande samt övriga behov, det vill säga genomgången avser toalettbesök, hygien, påklädning, mathållning och förflyttning etcetera. Bedömningen görs i hemmiljö och sker dels genom intervju och dels genom att arbetsterapeuten vid behov gör observerationer av hur du klarar att utföra de olika momenten.

Arbetsterapeutens bedömning bör då styrka det du själv listat (till exempel i Neuros mall) angående dina hjälpbehov.

Tips inför ansökan:

Innan du börjar fylla i din ansökan om personlig assistans rekommenderas att du förbereder dig. Börja till exempel gärna med att läsa i LSS-lagen. 

Ett tips är också att du läser vad vi på Neuro har publicerat här på juridiksidorna om att ansöka om en insats. Detta är bra att tänka på även vid ansökan om personlig assistans!

När du har kontakt med handläggare från försäkringskassan eller kommunen i samband med din ansökan så ska du inte automatiskt acceptera deras åsikter om vad du kan ta upp i din ansökan. Ta därför med allt du anser vara ett hjälpbehov. Även om försäkringskassan/kommunen inte anser att behovet ska berättiga dig till assistans, kan det visa sig att förvaltningsrätten godtar det vid ett eventuellt överklagande.

När du specificerar dina hjälpbehov - glöm inte att ta upp hjälp med grundläggande behov som sker utanför hemmet, till exempel vid träning!

Efter du skickat in ansökan

När du skickat in din ansökan är det vanligt att en handläggare från kommunen/försäkringskassan tar kontakt för att komma överens om ett möte. I bland medverkar både kommunen och försäkringskassan vid samma möte. Vid mötet går ni igenom de behov av assistans som du angett. Därefter fattas ett preliminärt beslut som sedan skickas till dig per post.

Försäkringskassans handläggningstid av en ansökan är ca 4 månader. Kommunernas handläggningstid kan variera.

Om du får avslag från kommunen kan du överklaga detta, i första hand till förvaltningsrätten. Om du får avslag från försäkringskassan kan du begära att de omprövar avslaget. Får du fortfarande avslag efter omprövningen kan du överklaga detta, i första hand till förvaltningsrätten.