Ansökan

Ansökan om riksfärdtjänst görs till kommunen där man är bosatt. Vissa kommuner har överlåtit uppgiften att sköta färdtjänsten till en s.k. trafikhuvudman. Då ansöker man där.

Kommunen kan informera dig om vart du ska skicka din ansökan.

För att beviljas riksfärdtjänst behöver du uppfylla de olika kriterier som krävs enligt lagen om riksfärdtjänst. Du kan läsa mer om dem, och vad dessa innebär, på sidan om riksfärdtjänst

Observera att en viss diagnos i sig varken ger dig rätt till, eller utesluter att du har rätt till, att få riksfärdtjänst utan det är i stället konsekvenserna av ditt funktionshinder som avgör detta! Funktionshindret skall vara bestående.

Om riksfärdtjänst beviljas
Beviljas riksfärdtjänst får du ersättning med ett belopp som motsvarar skillnaden mellan den faktiska reskostnaden och egenavgiften. Får du tillstånd att ha med en ledsagare så betalar denne ingenting.

Egenavgiften, som du själv får betala, baseras på "normala reskostnader" med allmänna färdmedel. Den beräknas efter vägavståndet i kilometer. Vill du veta mer om hur stora egenavgifterna är kan du besöka hemsidan hos Riksfärdtjänsten Sverige AB. Detta företag samordnar riksfärdtjänstresor, och drygt häften av landets kommuner samordnar sina resor via dem.

Olika kommuner har sedan olika regler för när du behöver ansöka om resan, vad som gäller för dina eventuella medresenärer (till exempel anhöriga).

Avslag?
Om du inte får beviljat riksfärdtjänst kan du överklaga detta avslag till förvaltningsrätten.