Bild: Pixabay.com

Årsmötet 2020 blev ett annorlunda årsmöte

Den 24 mars hade Neuro Skellefteå sitt årsmöte. Denna gång genomfördes mötet på ett annorlunda sätt, där hälften av mötesdeltagarna deltog på distans.

Neuro Skellefteås årsmöte genomfördes med ett 20-tal av föreningens 144 medlemmar. På grund av coronaviruset blev det ett annorlunda årsmöte, där hälften av deltagarna deltog på distans och hälften i föreningslokalen på Storgatan 50. På så vis uppfylldes Folkhälsomyndighetens krav på lämpligt avstånd mellan deltagarna.

 

Mötet inleddes med att ordförande Karin Gerth på distans, hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Därefter startade årsmötesförhandlingarna som leddes av Kenneth Fahlesson. Av verksamhetsberättelsen framgick att föreningen varit mycket aktiv under 2019 med skiftande aktiviteter. Sociala aktiviteter som caféträffar, middagar, utflykter, studiebesök m.m. Rehabiliterande och fysiska aktiviteter i form av bassängträning, styrke- och konditionsträning samt stol-yoga.

 

För att underlätta medlemmars och anhörigas medverkan i olika aktiviteter skickas ett skriftligt aktivitetsprogram ut 4 ggr/år till medlemmarna. Aktuell information publiceras också löpande på föreningens hemsida, Neuro.se/skelleftea

 

Föreningen arrangerar dessutom föreläsningar. Bland dem kan nämnas en öppen föreläsning på Folkparken i ämnet polyneuropati med Kristin Samuelsson, överläkare och forskare vid neurologmottagningen på Karolinska sjukhuset i Huddinge. Den föreläsningen lockade 250 personer.

 

Representanter från Neuro Skellefteå, har deltagit i konferenser på lokal, regional och nationell nivå. Det har även bedrivits samverkans- och påverkansarbete för att främja rättigheter för våra medlemmar och övriga med funktionsvariationer.

 

Föreningens verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, ekonomisk årsredovisning och budget för 2020 godkändes av årsmötet. Årsmötet beslutade även att godkänna styrelsens yttrande över två motioner, en enkät riktad till medlemmar och en om aktivitetsbidrag, båda skrivna av Sara-Mari Eriksson. Styrelsen beviljades fortsatt ansvarsfrihet i enlighet med revisorernas förslag. Efter ett bra förarbete av valberedningen, kunde de olika valen beslutas i jämn takt.

 

Efter 7 år av förtjänstfullt arbete som föreningens ordförande hade Karin Gerth avböjt omval inför kommande år. Till ny ordförande valdes Stellan Berglund. Övriga ledamöter i styrelsen är Sara-Mari Eriksson, vice ordförande och sekreterare, Britt Ahlbäck, kassör samt Karin Bjuhr Mattsson, Sara Åström och Månika Östlund. Till suppleanter valdes Agneta Frimodig, Katarina Köhler, Barry Rudholm och Eva Wikberg.

 

Mötet beslutade att avtacka avgående ordförande Karin Gerth samt Helena Lundmark och Karin Vising, vilka båda slutar i valberedningen, vid ett senare tillfälle eftersom de alla deltog på distans. Av de närvarande avtackades avgående kassören Christina Dernebo, som avböjt omval, med blommor av ordförande Stellan Berglund.

 

Mötesordföranden Kenneth Fahlesson tackades med en present innan årsmötesdeltagare bjöds på kaffe och smörgåstårta i lokalen som avslutning.

 

Kompletterande årsmöteshandlingar finns här nedan.