Om färdtjänst och riksfärdtjänst på medlemsmötet

Vid Neuro Skellefteås medlemsmöte den 8 april på Folkparken, var huvudtemat färdtjänst, riksfärdtjänst och taxiresor. Cirka 25 medlemmar kom för att få veta mer och ställa frågor. Inbjudna till medlemsmötet var Malin Stare och Solveig Lindmark, Socialkontoret och Lars Åberg, Skellefteå Taxi.

Malin Stare och Solveig Lindmark, Socialkontoret, Skellefteå kommun informerade om de bestämmelser och regler som gäller för rätten till färdtjänst. Lars Åberg, Skellefteå Taxi informerade om taxis uppdrag som utförare av färdtjänstresor.

Enligt lagstfiftningen är färdtjänsten till för personer som har stor och varaktig funktionsnedsättning och stora svårigheter att förflytta sig på egen hand eller med kollektivtrafik. Färdtjänst beviljas alltså inte på grund av att det saknas allmänna kommunikationer eller på grund av glest utbud av allmäna kommunikationer. För att beviljas färdtjänst måste en ansökan, tillsammans med ett medicinskt intyg som styrker funktionsnedsättningen och dess konsekvenser, lämnas in till kommunen före beslut. Beslutet kan överklagas.

Lars Åberg informerade om hur taxi utför sitt uppdrag, hur beställningar sker, samordning av resor, avgångs- och väntetider m m.

Färdtjänsten är ett område där det finns många frågor. Majoriteten av deltagarna har också egen erfarenhet av färdtjänst vilket innabar att många problem lyftes för diskussion.

Malin och Solveig informerade också om att Skellefteå kommun ser över organisationen inom färdtjänstområdet i styfte, att genom ökad specialisering ska mer enhetliga bedömningar. Ett system för ökad kvalitetskontroll genom kontinuerliga brukanenkäter ska även införas.