Ordförandeklubba

Kallelse till Neuro Kalmars årsmöte 2020 online.

NYTT DATUM för årsmötet blir torsdagen 28/5 klockan 15:00. Vår förhoppning är att så många som möjligt ska kunna ansluta via Zoom.

Vi fick pga Coronapandemin med kort varsel ställa in årsmötet som skulle genomförts lördagen den 14 mars!
I år kommer vi istället hålla mötet digitalt via dator, läsplatta eller mobiltelefon. Med hjälp av ett digitalt verktyg som heter ZOOM!
Om du inte har något av denna utrustning, kan du kontakta oss. (I bifogad inbjudan nedan hittar du kontaktuppgifter.)

Genomgång av tekniken kommer att ske på följande tider:
Onsdag 20 maj kl. 18.30-19.30
Måndag 25 maj kl. 14.00-15.00
Tisdag 26 maj kl. 10.00-11.00

Länk till tekniktesterna https://zoom.us/j/9195208159

ÅRSMÖTE Torsdagen den 28 maj kl. 15.00 – 16.00

Anmälan senast 22 maj till Camilla Hentzell,
e
-post: camillahentzell@hotmail.com,
telefon: 073-033 13 28

När du anmält dig skickar vi dig länken du behöver för att kunna delta i årsmötet.

Handlingar inför årsmötet hittar du i bifogade filer längst ner här och de kommer även att visas på datorskärmen under videomötet. 

Det blir sedvanliga årsmötesförhandlingar

Förslag för dagordning för årsmötet.

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Val av sekreterare för mötet
 4. Val av två personer att jämte mötets ordförande justera dagens protokoll
 5. Val av två rösträknare vid mötet
 6. Godkännande av dagordning
 7. Beslut om huruvida årsmötet blivit i behörig ordning sammankallat
 8. Verksamhetsberättelse för 2019
 9. Ekonomisk årsredovisning för 2019
 10. Revisionsberättelse för 2019 och beslut om ansvarsfrihet
  för styrelsen
 11. Behandling av eventuella motioner
 12. Behandling av förslag till verksamhetsplan 2020
 13. Beslut om budget för det nya verksamhetsåret 2020
 14.  Information om medlemsavgiftens storlek enligt kongressbeslut
 15. Beslut om antalet ledamöter och ersättare i styrelsen för det nya verksamhetsåret
 16. Val av:
  a) Ordförande för ett år
  b) Övriga ledamöter i styrelsen för två år
  c) Två revisorer för ett år
  d) Två revisorersättare för ett år
  e) Ombud till ombudsmöte i länsförbundet
  f) Valberedning för att förbereda valen till nästa årsmöte
 17. Övriga ärenden
 18. Årsmötets avslutande