Verksamhetsplan 2021

Verksamhetsplan 2021 – Neuro Kalmar län

På grund av rådande omständigheter avseende Coronavirus, reserverar vi i verksamhetsplanen för att planerade aktiviteter kan komma att ändras alternativt ställas in. 

Länsförbundets verksamhet bör i huvudsak inriktas på att som intresseorganisation, tillsammans med riksorganisationen och lokalföreningar, verka för att personer med neurologiska sjukdomstillstånd/skador och deras närstående skall få sina behov och rättigheter tillgodosedda och ges förbättrade levnadsvillkor  

  • som opinionsbildare arbeta med intressepolitisk påverkan på landstingsnivå eller motsvarande 
  • genomföra 1-2 möten per år för att möjliggöra erfarenhetsutbyte mellan de i länsförbundet anslutna föreningarna 
  • arrangera konferenser av intressepolitisk karaktär och diagnosrelaterade frågor 

 (Utdrag från stadgar antagna av länsförbundet 2018) 

Utöver, våra egna styrelsemöten och under året pågående engagemang i Funktionsrätt Kalmar län, FRKL (Region Kalmar läns funktionshinderråd), m.fl. föreslår vi att för år 2021 genomföra nedanstående aktiviteter och arrangemang. 

Rehabilitering  

Arbetet med det projekt som startade 2017 med Region Kalmar län och representanter från Hjärnkraft, Parkinsonförbundet och Strokeförbundet, har avstannat på grund av pandemin under 2020, men kommer att återupptas under våren 2021. 

Vi vill också återigen ta upp arbetet med att driva frågan om en ökad tillgänglighet av den vardagliga rehabiliteringen som kan bestå av individuell rehab i gruppform. Detta under förutsättning att någon av våra medlemmar kan ta ansvar för arbetet. 

Föreningsutvecklare i region syd 
Ett 2-årigt försöksprojekt från Neuro riks för att ytterligare utveckla vårt föreningslivVi ingår i en projektgrupp tillsammans med representanter från förbundsstyrelsen och förbundskansliet där vi på nära håll följer projektet och diskuterar nya idéer och tankar som kan vara till stöd för projektledaren.  

Nyhetsbrev 
Information till medlemmarna om styrelsens arbete och aktuella frågor. Tas fram tillsammans med föreningarna i Kalmar och Västervik, 2 ggr under året. 

E-post till våra medlemmar via vårt interna medlemsregister NGOPRO 
Genom via telefon kontakta de medlemmar som vi idag inte har e-post till. Målsättningen är att minska utskick med vanlig post och arbeta för att så många som möjligt kan få information via E-post.  

Medlemshelg med föreläsningar mm planeras att genomföras under hösten – alternativt digital föreläsning  

Medlemsresa till Valjeviken, hösten 2021 

Holiyoga 

Vi fortsätter med Karin Westrins Holiyoga online även under 2021. Med start 19 januari och 10 veckor framåt.  

MS dialogträffar 

Ambitionen är att komma igång med träffar online för gemensamma diskussioner för medlemmar med MS, alternativt träffar som inte är knutna till en specifik diagnos. 

Övrigt  
Fyra styrelsemöten, ett ombudsmöte och ett planeringsmöte.