Styrelsen informerar - Senaste nytt

Styrelsen kommer här att kontinuerligt lägga ut information om vad som tas upp på styrelsemöten och från andra aktiviteter och projekt de deltar i/jobbar med.

Styrelsen för 2019.

17 september 2019 - Planeringsdag på Corallen i Oskarshamn.

På planeringsdagen diskuterades bland annat innehållet i verksamhetsplanen 2020.
Aktiviteter som förslås är resa till Gotland, nyhetsbrev (tillsammans med lokalföreningarna) och medlemsdagar med innehåll som exempelvis juridiska frågor, kortresor, prova på sittzumba, hur vi använder Office.

Vi pratade även om vikten av E-post för alla och hur vi tar hand om nya medlemmar, och i samband med detta även om hur vi ska marknadsföra oss för att få nya medlemmar.

3 september 2019 -  Sammanfattning från styrelsemöte med länsförbundet.

Färdtjänst och Länsfärdtjänst

Mötet som skulle varit den 20 augusti ställdes in på grund av att ansvariga politiker, Peter Wretlund (S) och Anders Andersson (KD), vill vara med. Vi har inte fått något nytt datum. Däremot har vi efter styrelsemötet fått en inbjudan till dialog med majoriteten i Region Kalmar län den 2 oktober.

Neuromuskulära sjukdomar

Under två dagar i augusti deltog Krister och Annette i en må-bra-helg om Neuromuskulära Sjukdomar på Scandic Opalen i Göteborg som anordnades av NMD-gruppen i Jönköpings län. (Se rapport …..)

Medlemshelg

Monika har planerat en medlemshelg på Corallen den 30/11-1/12 som innehåller tre olika teman.
- Juridik kring framtidsfullmakt testamente, arv mm
- Allt du kan göra med mobilen
- Lär känna din röst och andning i musikens virvlar
Inbjudan kommer.

Hemsidan

Anne har fått statistik från förbundet, vilket visar att det endast är ett fåtal som är inne på våra lokala och regionala sidor. Hur gör vi sidorna intressantare? Kanske ett sätt kan vara att vi blir bättre på att tala om vad vi gör, vilka frågor som är viktiga för oss och som vi arbetar med just nu.
Vi är överens om att vi skriver vars en kort artikel om följande: muskelkonferensen, medlemshelgen, färdtjänst och länsfärdtjänst och Funktionshinderrådet i Kalmar län

Funktionsrätt Kalmar län

- Medlemskonferens den 1 oktober i Oskarshamn.
- Krister deltog på styrelsemöte 21 augusti. Innehöll bl.a. information från Jonas Hellberg (S) och Helen Nilsson (S) om vad socialdemokraterna i länet vill göra för funktionsnedsatta.

Valjeviken

Vi har fått årsredovisning 2018 för stiftelsen Valjeviken. Våren 2019 har stora förändringar skett på Valjeviken. Den 1 mars började Daniel Unnerbäck som är ny stiftelsechef efter Jan Karlsson som gick i pension efter 30 år. Ny ordförande från den 1 juli är Marie Bager. 1 februari började Titti Mattson som ny chef för vårdcentralen och rehabiliteringen.

18 juni 2019 - Sammandrag av protokoll från styrelsemöte med länsförbundet.

 •  Annette informerar om arbetet som nyvald kassör och hur det nya bokföringssystemet fungerar. Vi kommer att ansöka om extra stöd från Neuro riks på 10 000 kronor. Pengarna ska vara till för att underlätta arbetet i föreningen.
 •  Den 17 september träffas styrelserna för de tre föreningarna, Kalmar, Västervik och länet, för att diskutera verksamhetsplan för 2020.
 •  Annette, och eventuellt även Krister, kommer att delta på NMD Måbra-helg "Att leva med muskelsjukdom" den 30-31 augusti i Göteborg.
 •  Annette, och eventuellt Monika, deltar på Kunskapsdagar den 13-14 september i Kista. 
 •  Anne deltar på Neuros webbdagar den 20-21 september i Kista.

 • Färdtjänst och Länsfärdtjänst
  För ett år sedan beslutades på ett möte med Funktionshinderrådet att en arbetsgrupp skulle bildas för att diskutera en förbättring av regelverket vad gäller färdtjänst och hjälpmedel, samt länsfärdtjänst. Nu har ett första möte ägt rum. Kerstin och Krister deltar som representanter från funktionshinderrörelsen.

 • Diskussioner med Region Kalmar län avseende rehabilitering
  Arbetet fortsätter kring de tre fokusområden vi har enats om: Informationsmaterial, Rehabplan/patientkontrakt samt Intensiv rehabilitering. Numera är även medicinskt ansvariga för rehabilitering (MAR) i Kalmar, Västerviks och Oskarshamns kommuner med i gruppen för att bättre knyta ihop landstingets och kommunernas åtagande när det gäller rehabilitering.

 • Föreningsutvecklare i region syd
  Föreningarna i Kalmar län kommer att delta i ett 3-årigt försöksprojekt från Neuro riks. Tanken är att samla gemensamma krafter på ett nytt och effektivt sätt och på så vis utveckla Neuro till en unik och framgångsrik organisation. Utvecklaren ska bl.a. stödja och vägleda föreningarna i verksamhetsrelaterade frågor, rekrytering av nya medlemmar, opinionsarbete och samverkan i gemensamma frågor mellan andra föreningar och organisationer.
 • Vi får ett aktivitetsstöd från ABF för 2019 på 28 000 kronor. Planering pågår kring innehåll i en utbildningsdag till hösten.
 • Funktionsrätt Kalmar län har beviljats bidrag till ”Samverkansplattform Kalmar län”, ett projekt finansierat med EU medel, som startar den 2 september. Tanken är att utbilda 20 informatörer i hur de presenterar sina livsvillkor i sin funktionsnedsättning för t ex Region Kalmar län, kommuner, arbetsförmedlingen och försäkringskassan.
 • Vid senaste mötet med Funktionshinderrådet Kalmar län den 9 maj, var inga politiker förutom ordföranden Helene Nilsson, närvarande! För att påtala vårt missnöje skickade vi (8 ledamöter från funktionshinderrörelsen) därför ett brev till de politiker som ingår i rådet, både ordinarie och ersättare, där vi tydligt beskriver vår frustration och vår syn på det politiska uppdraget.

29 januari 2019 - Kort från styrelsemötet med länsförbundet.

 • Besvarades ett antal frågor från Trafikanalys om samråd om kollektivtrafiken i länet. Syftet är att samla in underlag till ett regeringsuppdrag där man kartlägger hinder i kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning.
 • Diskuterades innehåll och utformning av Verksamhetsberättelsen för 2018 samt aktiviteter för 2019.
 • En ny tjänst har inrättats på länsstyrelsen (Åsa Felix Everbrand). Syftet är att stödja regionen och kommunerna att genomföra sina funktionshinderpolitiska strategier och planer.
 • Samverkansavtal har upprättats mellan Region Kalmar län och FRKL( Funktionshinderrådet i Kalmar Län), och mellan Region Kalmar län och Funktionsrätt Kalmar län. Syftet är att tillföra Region Kalmar län ökad kompetens, baserad på erfarenheter och kunskaper från organisationer som företräder de med funktionsnedsättningar. Det ska även ge organisationerna möjlighet till att påverka och ha inflytande i regionens planering och utveckling.

Innehållsansvarig: Kerstin Johansson, sekreterare i Neuro Kalmar Län