Så tycker partierna om neuro-rehabilitering

Den 9 september 2018 hålls tre val i Sverige; på kommunal, landstings och riksdagsnivå och några av valets viktigaste frågor har visat sig bli vård och rehabilitering. Reflex Magasin ställde två viktiga frågor för många av Neuros medlemmar till de åtta nuvarande riksdagspartierna. Det handlar om neurologisk rehabilitering. Här är frågorna och så här svarade partiernas talespersoner för vårdfrågor:

Frågorna om neurorehabilitering

Fråga 1 - om rehabplan:

I hälso- och sjukvårdslagen anges det att patienten har rätt till en individuell rehabiliteringsplan. En mycket viktig grund, för att en person med en neurologisk diagnos ska må så bra som möjligt. Men bara 17 procent av Neuroförbundets medlemmar hade 2018 en individuell rehabiliteringsplan
Hur tänker ert parti gå tillväga för att alla som behöver en individuell rehabiliteringsplan i Sverige, ska få det i praktiken?

Fråga 2  om utredning:

Neuro anser efter en medlemsundersökning att det finns ett behov av att Sverige skaffar sig en samlad bild över den neurologiska rehabiliteringen. Detta för att se vilka åtgärder som krävs för att kunna skapa en jämlik rehabilitering utifrån individens behov. Därför föreslår Neuro att en parlamentarisk kommitté tillsätts kring neurologisk rehabilitering. Denna ska se över hela fältet av insatser kopplade till rehabilitering och vuxenhabilitering för personer med neurologiska diagnoser för att klargöra nyttan av rehabilitering för individen och samhället.
Ställer ert parti upp bakom Neuros krav på en parlamentarisk kommitté om neurologisk rehabilitering?

Svaren från riksdagspartierna

Miljöpartiets loggaMiljöpartiet

1: Tillgängligheten till en individuell rehabiliteringsplan ser i praktiken olika ut i olika landsting/regioner. Vi ser att det behöver göras en kartläggning av de hinder som finns för att kunna åtgärda dem och få det att fungera. Gärna i dialog med Neuroförbundet.

2: Nej, i stället för att tillsätta en parlamentarisk kommitté, vill vi invänta den statliga utredning om god och nära vård som nu pågår. Den innefattar även rehabilitering, uppgraderingen av lagen om fysioterapeuter på taxa, samt att utöka förutsättningarna till specialistkompetens för rehabpersonal inom alla yrkesgrupper.

Liberalernas loggaLiberalerna

1: Det är ett problem som tyvärr går igen i många delar av hälso- och sjukvården. Lagar, regler och riktlinjer för att patienter ska få en god och säker vård får inte tillräckligt genomslag i praktiken. Vi vill ha en ökad nationell samordning och styrning av vården för att komma tillrätta med detta och för att minska olikheterna över landet.

2: Nej – vi tycker att det är mycket viktigt att förbättra den neurologiska rehabiliteringen, men en parlamentarisk kommitté är inte lämpad för detta. Politiker ska skapa förutsättningar för god vård, men de ska inte styra den i detalj. Som vi skriver ovan vill vi ha en ökad nationell samordning och styrning av vården. Det handlar bland annat om nivåstrukturering – att avancerad vård i högre grad ska koncentreras dit där den bästa kompetensen finns – och om att skapa ökad följsamhet till lagar, regler och riktlinjer.

Vänsterpartiets loggaVänsterpartiet

1: För Vänsterpartiet är det centralt att individens rätt till rehabilitering stärks och att arbetsgivarens rehabiliteringsansvar kan stärkas. Rehabiliteringsinsatserna ska planeras så tidigt som möjligt och vara individuellt anpassade. Trots att arbetsgivare redan i dag är skyldiga att delta i rehabilitering av en arbetstagare sker detta alltför sällan och därför bör det vara möjligt att ta ut sanktionsavgifter för de arbetsgivare som inte följer reglerna.

2: Nej, Vänsterpartiet är införstått med den problematik som finns kring rehabiliteringen. Nyligen överlämnade regeringens särskilde utredare sin utredning i vilken det studerats om det finns skäl att se över om personer som har en nedsatt arbetsförmåga till följd av funktionsnedsättning eller sjukdom behöver flexiblare insatser för att förbättra möjligheterna att komma i arbete eller behålla ett arbete. Utredaren har också föreslagit åtgärder. Vänsterpartiet vill därför avvakta.

KDs logga Kristdemokraterna

1: Att ge staten huvudansvaret för vården är avgörande för att alla - oavsett var i landet du – ska få god vård och rehabilitering. Vi vill även att varje kommun (alternativt regionalsamverkan för mindre kommuner) ska ha en medicinskt ansvarig rehabiliterare som säkerställer en individuell rehabiliteringsplan.

2: Nej, kompetensen bland både patienter och vårdgivare inom ex neurologi skulle behöva samlas på motsvarande sätt som gjorts inom den nationella cancerstrategin för att vi ska kunna uppnå jämlik rehabilitering. Vi tror att detta är en viktigare strategi än att politiker samlas i en parlamentarisk kommitté.

Socialdemokraternas loggaSocialdemokraterna

1: Sjukvården måste få ökade resurser och tillräckligt med personal för att klara vårdbehoven. Det gäller generellt såväl som för rehabilitering. Investeringar i välfärden och sjukvården måste prioriteras framför skattesänkningar. Utöver det är vi positiva till att kravet på en individuell rehabiliteringsplan följs upp nationellt och att man ser över vilka åtgärder som behövs för att lagstiftningen ska följas i praktiken. Det är ju sjukvårdshuvudmännen, landsting och regioner som har ansvaret för att detta sker idag.

2: Vi är öppna för att frågan ses över i någon form. Men vi har inte tagit ställning till om frågan ska utredas. Det är inte alltid säkert att en parlamentarisk kommitté är det mest lämpliga.

Nyttan av vissa vårdinsatser brukar bäst komma fram i forskning och kliniska studier. När det gäller frågan om hur vårdinsatserna ska organiseras över landet, kan detta behöva utredas, till exempel genom en enmansutredning, parlamentarisk kommitté eller genom att man ger en myndighet, som Socialstyrelsen ett uppdrag.

Moderaternas logga Moderaterna

1: Vi anser att uppföljning och tillsyn av vården måste skärpas. Vi satsar bland annat mer resurser till Inspektionen för vård och omsorg i detta syfte. Vi är därtill beredda att se över och skärpa lagstiftningen. Det avgörande är emellertid att vården alltid ska anpassas till den enskilde patienten.

2: Vi kommer noggrant gå igenom alla områden som kan behöva utredas under kommande mandatperiod. Nyligen har till exempel en utredning lämnat förslag på mer flexibel rehabilitering. I syfte att underlätta för personer med nedsatt arbetsförmåga att komma i arbete eller kunna fortsätta arbeta inom sitt nuvarande yrke.

Sverigedemokraternas logga Sverigedemokraterna

1: Sverigedemokraterna anser att det är viktigt att alla som behöver en individuell rehabiliteringsplan ska få det. Därför vill vi se en ny lagstiftning (en patienträttsgaranti) som fastslår tydliga skyldigheter och fördelar ansvaret att fullgöra dem. Den ska även innehålla ett rättighetsbegrepp som tydliggör vad patienten har rätt att förvänta sig med särskild betoning på patientinflytande och delaktighet.

2: Sverigedemokraterna har inte tagit ställning i denna fråga ännu.

Centerpartiets loggaCenterpartiet

1: Då lagstiftningen är tydlig, handlar det om att förbättra uppföljningen för att säkerställa att den som har behov av en individuell rehabiliteringsplan också får det. Landstingen har ansvaret för att detta sker.

2: Brister i rehabiliteringsinsatserna och ojämlik rehabilitering är ett stort problem. Vi ser ett behov av att följa upp detta, men kanske inte nödvändigtvis i form av en parlamentarisk kommitté. Det kan istället handla om att ge Socialstyrelsen ett utökat uppdrag att arbeta med nationella riktlinjer och nationella kunskapsstöd.