Ansökan

Man ansöker om bistånd enligt socialtjänstlagen hos kommunen. Ansökan lämnas till biståndshandläggare, alt socialnämnden eller motsvarande.

Många kommuner har särskilda ansökningsblanketter för detta.

Ansök skriftligt!

Det rekommenderas att du gör din ansökan skriftligt. Då kan det aldrig bli diskussion kring vilken hjälp du ansökt om, vilket kan vara bra om det skulle bli så att du sedan vill överklaga kommunens beslut.

Insatser enligt socialtjänstlagen eller LSS?

Innan du ansöker om bistånd enligt socialtjänstlagen bör du även undersöka möjligheterna att ansöka om hjälpen inom ramen för LSS. Insatser enligt LSS anses generellt ge den enskilde bättre insatser, med en högre grad av självbestämmande.

Man kan då ansöka om till exempel ledsagarservice i första hand enligt LSS, och i andra hand enligt socialtjänstlagen. 

Förslag till beslut – kommunicering

Innan kommunen fattar ett slutgiltigt beslut ska de, enligt förvaltningslagen, kommunicera detta med dig. Du får då ett förslag till beslut. Det innebär att du får chans att komplettera och påtala om något inte stämmer i kommunens utredning. Det är bäst om du skickar in eventuell kommentarer och synpunkter skriftligen till kommunen.

Beslut

Om du har behov som du inte själv kan tillgodose, eller få tillgodosedda på annat sätt, blir du beviljad en eller flera insatser. Utgångspunkten är att du ska ges hjälp för att kunna uppnå en skälig levnadsnivå. Det är relativt vanligt att beslutet gäller under en viss tid, vilket kan innebära både fördelar och nackdelar. Observera att det inte finns något hinder mot att ansöka om mer hjälp under tiden ett tidsbegränsat beslut gäller. Det kan ju hända att du blir sämre i din sjukdom under denna tid.

Hur överklagas ett beslut?

Vid avslag på hela (eller delar) av en ansökan om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL kan beslutet överklagas, till förvaltningsrätten. Det ska framgå av kommunens beslut vart du ska skicka överklagandet. Ibland kallas detta också "besvärshänvisning" (besvär betyder ungefär "klagomål över myndighets eller domstols beslut").

Som regel har du 3 veckor på dig för att överklaga. Du kan dock beviljas anstånd, det vill säga få mer tid på dig att överklaga. 

Som ett alternativ till ett överklagande kan man lämna in en ny ansökan (särskilt om man har en progressiv sjukdom). Det är nämligen vanligt att det tar lång tid för förvaltningsrätten att komma med en dom när du överklagat. 6 månader - 1 år är inte ovanligt.