En person som läser en tidning
Foto: Pixabay

Nyhetsbrev 2, 2016

Länsförbundets AU (ArbetsUtskott) träffades för första gången efter sommaruppehållet torsdag 22:a september. Vi inledde mötet med att konstatera att tiden går fort och det kan vara svårt att hitta tider så att alla kan träffas. Fort försvinner några dagar/veckor.

Vid vårt förra styrelsemöte i slutet av juni hade vi inbjudit Roger Lindahl från riksförbundet i syfte att få lite skjuts i vårt arbete med projektet "Hälsa för alla - även för personer med neurologisk diagnos". Vi hade en förhoppning att få nya idéer på hur vi kunde gå vidare med vårt opinionsarbete att få till stånd möjligheter för medlemmarna att på samma villkor, som andra i samhället, klara sin egenvård och egenträning. Vi fick tyvärr inga nya uppslag på hur man löst det på andra håll i landet. Roger föreslog att vi skulle satsa på en ny konferens (jmfr Idéseminariet vi hade för ett par år sedan) och lyfta Neurorapporten om rehabilitering från 2015 samt det resultat vår medlemsenkät visade. Vi konstaterar att vi gjort så mycket kring detta och ser inte heller rehabilitering i sluten-och öppenvård som det primära att fokusera på. Det finns redan en struktur och organisering för den delen. Det är nästa steg att kunna klara sin egenträning, enligt de rekommendationer man fått, efter rehabiliteringsperioder eller annan kontakt i hälso-och sjukvården. Det är i detta nästa steg det saknas möjligheter och förutsättningar i samhället.

Vi har nu på andra vägar tagit del av att man i Örebro byggt upp en verksamhet, Hälsobro, som precis fyller detta, som vi tänkt oss. Verksamheten har initierats av Neuroförbundet Örebro, Reumatikerföreningen Örebro, Psoriasisförbundet lokalavdelning Örebro och Region Örebro län. Gä gärna in titta på deras webbsida www.halsobro.se.
Marianne S har varit i kontakt med både verksamhetsansvarig och företrädare för Neuroförbundet i Örebro. Vi är välkomna dit för att göra ett studiebesök. AU föreslår därför styrelsen att Marianne S och Gunilla J ges möjlighet att åka ner och ta del av hur de arbetat för att få en sådan verksamhet till stånd.
Innan vi går vidare i vårt projekt skulle det vara oerhört värdefullt att få ta del av hur de gjort och lyckats. Det skulle ge oss en bra grund och idéer för att gå vidare med vårt eget projekt.

Nästa styrelsemöte preliminärt till 26/11 i Lycksele. Till dess planerar vi att presentera en rapport från studiebesöket, som då kan ligga till grund för hur vi planerar fortsättningen.

Årets andra Brukarråd vid Neurocentrum sker den 29/9. Marianne Sandström och Gunilla Janzén deltar.
För kännedom: Neurocentrum kommer att utökas med Öron Näsa Halskliniken. Strokecenter ingår i Neurocentrum sedan några månader

Övrigt för kännedom: Marianne S och Gunilla J deltog 160921 vid en videokonferens på landstingshuset med temat Jämlik Hälsa. Konferensen avsåg att belysa vad den av staten tillsatta kommissionen för Jämlik Hälsa arbetar med och få input i det arbetet

Utdrag från konferensen:
Utgångspunkt: Målet för folkhälsoarbetet är att ge samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Regeringen har även antagit det långsiktiga målet att de påverkbara hälsoklyftorna ska slutas inom en generation.

Kommissionen ska lägga förslag på åtgärder som bidrar till att minska hälsoklyftorna. Förslagen ska så lågt det är möjligt omfatta olika tidsperspektiv kort perspektiv, medellångt perspektiv samt en generation. Förslagen kan riktas till såväl staten som kommuner och landsting samt andra relevanta samhällsaktörer.

Vi kanske kan konstatera att vi ligger i tiden med vårt arbete!?

Vid pennan

Gunilla Janzén