Minnesanteckningar Neuro AC 2018-02-10

, Marianne Sandström

Sammanställning av vårt opinionsarbete "Hälsa För Alla – även för personer med Neurologisk diagnos?"

Vår ambition i nuläget är en önskad samverkan för ökad fysisk aktivitet/träning till personer med funktionsnedsättning. Samverkan har påbörjats med, privata gymägaren UPC (Umeå Performance Center), ett flertal intresseföreningar inom Funktionsrätt, Nämnden för folkhälsa och primärvård (VLL), kommunen samt genom Aktiv Assistans har samverkan med IKSU påbörjats.

Med hänvisning till begreppet "vissa behöver mer för att få lika,," anser vi att nedanstående förutsättningar måste finnas i vårt samhälle för att våra medlemmar skall kunna tillgodogöra sig en meningsfull träning:

Individuellt utformande träningsprogram med målet att förbättra/bibehålla funktion som utformas av fysioterapeut med kompetens inom neurologi och som nyttjar sin möjlighet att skriva FAR-recept gärna med stöd av rekommendationer i FYSS:
Ett gym med krav på tillgänglighet både vad gäller att komma sig in, kunna röra sig smidigt i lokalen, omklädningsrum och intill redskap. Anpassade redskap för lättare styrke-, konditions-, balans och rörlighetsträning.
En träningsinstruktör med kompetens och engagemang d.v.s. flexibilitet för träning till en grupp med stora funktionsvariationer.
Tillgång till fysioterapeut (med kännedom om personen) för handledning och stöd om/när problem uppstår. Tex behov av justering av träningsprogram.
Träningen som vi avser är den träning som personen har fått utformat i samband med rehabilitering och/eller mottagningsbesök. Träningen vilken räknas som egenvård/självträning i syfte att bibehålla målbeskrivna aktiviteter, förhindra komplikationer och bidrar med en god hälsa.

Vara fysisk aktiva är vad vi alla samhällsmedborgare förväntas leva upp till, att följa de rekommendationer hälso-och sjukvården förmedlar till oss, att ta ansvar för vår hälsa. Kommunerna satsar på hallar både för land och vattenträning samt stora insatser i vår utomhusmiljö till exempel skidspår vintertid. De aktiviteter som samhället möjliggör kräver god funktionsnivå inget för personer med funktionsnedsättningar efter neurologisk diagnos/skada.

Det finns även en satsning på träning för seniorer i form av gratis tillgång till både gym och vatten. Den satsningen hoppas vi skall utökas till att även passa personer med funktionsnedsättning. Det måste gå att skapa träningsmöjligheter i samhällets faciliteter för personer med funktionsvariationer efter neurologisk sjukdom och skada?

VART STÅR VI NU?

1.Vi har ett samarbete med UPC vilket betyder ett nytt stort gym med en intresserad gymägare stora lokaler, god tillgänglighet, kompetenta ledare. MEN det saknas anpassad utrustning och kännedom om fortsatt driftansvar?

HUR går vi vidare med detta spår?

2. Vi har ett erbjudande från IKSU/Aktiv Assistans/ Andre Everljung vilket kan erbjuda oss träning gratis 2X/ vecka dagtid tillsammans med andra liten grupp ungdomar med deras assistenter. Stora fina lokaler med enbart hantlar och gummiband samt rullstolsträning. Har kunnig instruktör och är villig att expandera. Jag har överlämnat en utrustningslista till Andreas. Han har kallat mig till ett möte på mån den 12 /2 kl. 15.30 för att tillsammans med IKSU ansvarig diskutera våra önskemål.

HUR går vi vidare med detta spår?

3. Den 15 feb. deltar jag i ett dialogmöte med Nämnden för Folkhälsa och Primärvård, vårt ärende finns med på agendan, jag kommer att lägga fram följande frågor:

är det ett realistiskt krav som vi arbetar för utifrån VLL´s policydokument Funktionshinderpolitisk strategi – God och jämlik vård …
vem är det som äger ansvaret att tillskapa träningsmöjligheter ute i samhället för personer med funktionsvariationer?
Vem skall vi samarbeta med, vilka ska vi bjuda in till en idékonferens för att komma vidare i denna fråga?
HUR går vi vidare ???

Mitt förslag; efter dessa träffar träffas vi / AU för ett arbetsmöte och utarbetar en strategi för fortsättning. Ev. sammanställer vad vi gjort och kommit fram till i ett dokument/motion som vi lämnar över till ansvariga politiker att driva vidare.

En önskvärd modell

  • Steg 1 Specialiserad sjukvård / fysioterapeut utformar program egenvård och skriver recept FAR

  • Steg 2 Något gym bedriver "Hälsorehab" med minst 2 fasta tider /vecka med kompetent FAR utbildad ledare som tillsammans i grupp tränar efter FAR-receptet.

  • Steg3 Tid för uppföljning av FAR hos fysioterapeut från förstärkt primärvård ???

Marianne Sandström talesperson för vårt opinionsarbete " Hälsa för alla – även för personer med Neurologisk diagnos/skada?
Sävar den 13 februari 2018 Neuroförbundet Västerbotten